سام سهام - حجم های مشکوک

حجم های مشکوک معاملات؛ سه شنبه 20 آذر 1397

اصطلاح "حجم های مشکوک معاملات" زمانی استفاده می شود که به صورت غیر عادی شاهد افزایش حجم معاملات باشیم. این حجم های غیر عادی، معمولا نشانه هایی از تغییر مهم در روند یک سهام و یا تقویت سرعت تغییرات قیمتی هستند. با پایش و تحلیل حجم های مشکوک میتوانیم روند آتی سهم را بهتر تفسیر کنیم.

این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
خموتور 4173 3.29 7.6
وبشهر 2129 4.21 6.4
دفارا 6424 5.12 5.1
سيلام 3408 9.94 4.6
فپنتا 37153 3.81 4.1
غچين 10627 2.56 4
وتوكا 1509 4.94 4
ثنوسا 2653 4.2 3.9
غشاذر 2134 4.1 3.4
كاوه 3667 -4.16 3.3
دكيمي 3550 2.63 3.1
پاكشو 21741 3.53 3.1
بنيرو 4339 5.44 2.7
دسينا 16784 1.11 2.6
وپترو 2046 6.01 2.6

13970920 unusual volumes

 

حجم های مشکوک معاملات؛ دوشنبه 19 آذر 1397

اصطلاح "حجم های مشکوک معاملات" زمانی استفاده می شود که به صورت غیر عادی شاهد افزایش حجم معاملات باشیم. این حجم های غیر عادی، معمولا نشانه هایی از تغییر مهم در روند یک سهام و یا تقویت سرعت تغییرات قیمتی هستند. با پایش و تحلیل حجم های مشکوک میتوانیم روند آتی سهم را بهتر تفسیر کنیم.

این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
حخزر 3419 4.97 8.7
فافزا 13487 11.1 7.6
سرود 1581 -1.86 7.5
پخش 1957 -4.72 6.1
توريل 2315 13.37 6.1
سنير 16944 -5 5.6
لخانه 6880 -11.44 5.3
فروس 6605 6.34 4.7
گپارس 8429 4.46 4.6
دكيمي 3459 1.56 4.5
وسديد 12300 6.96 4.4
ثنام 1425 1.42 4.3
غشصفا 10465 9.58 4.1
خعمرا 5000 9.99 4.1
سپرمي 1299 8.25 3.9

13970919 unusual volumes

 

حجم های مشکوک معاملات؛ یکشنبه 18 آذر 1397

اصطلاح "حجم های مشکوک معاملات" زمانی استفاده می شود که به صورت غیر عادی شاهد افزایش حجم معاملات باشیم. این حجم های غیر عادی، معمولا نشانه هایی از تغییر مهم در روند یک سهام و یا تقویت سرعت تغییرات قیمتی هستند. با پایش و تحلیل حجم های مشکوک میتوانیم روند آتی سهم را بهتر تفسیر کنیم.

این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
ثعتما 3290 1.61 10.2
دامين 2600 10.73 8
فافزا 12140 8.57 7
غشهد 5956 4.95 5.8
سدبير 1579 4.85 5.7
حخزر 3257 5 5.7
غگل 11999 1.98 5.6
شفا 4036 4.91 5.4
وليز 956 2.8 5.3
گپارس 8069 10.53 5.3
غصينو 7304 9.08 5.2
وبهمن 1270 0 5
وپخش 11000 1.82 4.7
دكوثر 1874 4.69 4.7
ثنام 1405 9.94 4.6

13970918 unusual volumes

 

حجم های مشکوک معاملات؛ شنبه 17 آذر 1397

اصطلاح "حجم های مشکوک معاملات" زمانی استفاده می شود که به صورت غیر عادی شاهد افزایش حجم معاملات باشیم. این حجم های غیر عادی، معمولا نشانه هایی از تغییر مهم در روند یک سهام و یا تقویت سرعت تغییرات قیمتی هستند. با پایش و تحلیل حجم های مشکوک میتوانیم روند آتی سهم را بهتر تفسیر کنیم.

این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
دفارا 6399 3.14 12.2
گپارس 7300 -4.43 9.6
حخزر 3102 6.85 7.3
خديزل 3505 4.91 6.9
كلوند 3559 -0.81 6.6
فافزا 11182 5.75 6
دتماد 7499 4.62 5.4
لخانه 7591 10 5.2
سفار 5613 9.76 5.1
دتوليد 2854 5.47 4.9
دپارس 10760 2.57 4.8
غصينو 6696 4.99 4.1
فنورد 9185 -0.17 4.1
شكلر 5240 2.95 4.1
غشهد 5675 3.22 4.1

13970917 unusual volumes

 

حجم های مشکوک معاملات؛ چهارشنبه 14 آذر 1397

اصطلاح "حجم های مشکوک معاملات" زمانی استفاده می شود که به صورت غیر عادی شاهد افزایش حجم معاملات باشیم. این حجم های غیر عادی، معمولا نشانه هایی از تغییر مهم در روند یک سهام و یا تقویت سرعت تغییرات قیمتی هستند. با پایش و تحلیل حجم های مشکوک میتوانیم روند آتی سهم را بهتر تفسیر کنیم.

این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
دفارا 6204 3.57 13.3
گپارس 7638 -10.06 8.5
واعتبار 2899 4.77 7
وتوشه 3047 2.49 6.7
همراه 19100 0.37 6.4
فافزا 10574 9.78 6
لخزر 17138 4.48 5.9
خموتور 4400 -0.65 5.6
قصفها 11256 -1.87 4.7
فن آوا 3079 1.12 4.6
بركت 1507 3.86 4.5
قثابت 3792 3.92 4.5
توسعه 755 -5.63 4.4
درازك 10492 -0.2 4.2
لخانه 6901 9.99 4.2

13970914 unusual volumes

 

حجم های مشکوک معاملات؛ شنبه 3 آذر 1397

اصطلاح "حجم های مشکوک معاملات" زمانی استفاده می شود که به صورت غیر عادی شاهد افزایش حجم معاملات باشیم. این حجم های غیر عادی، معمولا نشانه هایی از تغییر مهم در روند یک سهام و یا تقویت سرعت تغییرات قیمتی هستند. با پایش و تحلیل حجم های مشکوک میتوانیم روند آتی سهم را بهتر تفسیر کنیم.

این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
زمگسا 3510 4.71 12
سفار 5600 -4.92 11.1
سنير 18465 1.46 8.5
وبشهر 2040 4.72 8.3
فبيرا 1580 110.68 6.7
خريخت 1777 2.95 4.9
نوين 1467 4.94 4.6
شغدير 5331 3.29 4.6
غدام 8507 5 4
بپاس 4730 -0.21 3.7
سفاسي 16760 10.27 3.1
پلوله 6531 10.13 3
ختور 2629 5.03 3
خودكفا 17432 6.16 2.9
ساروم 3428 5.31 2.7

13970903 unusual volumes

 

حجم های مشکوک معاملات؛ یکشنبه 22 مهر 1397

اصطلاح "حجم های مشکوک معاملات" زمانی استفاده می شود که به صورت غیر عادی شاهد افزایش حجم معاملات باشیم. این حجم های غیر عادی، معمولا نشانه هایی از تغییر مهم در روند یک سهام و یا تقویت سرعت تغییرات قیمتی هستند. با پایش و تحلیل حجم های مشکوک میتوانیم روند آتی سهم را بهتر تفسیر کنیم.

این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
نتوس 12899 9.99 5.2
وثوق 3848 9.94 3.7
ذوب 2767 -9.72 3.6
پلاست 5714 7.41 2.2
سمگا 3748 -3.2 1.8
فافزا 8054 0.15 1.7
لكما 1574 -8.33 1.7
كيميا 11270 6.05 1.7
اتكاي 1332 -0.37 1.6
شرنگي 7927 -9.79 1.6
شتوكا 5635 0.21 1.6
ولشرق 2200 -2.65 1.5
توريل 1748 -1.47 1.5
ثتران 943 -3.18 1.4
سامان 1563 -4.81 1.3

13970722 unusual volumes

 

حجم های مشکوک معاملات؛ شنبه 21 مهر 1397

اصطلاح "حجم های مشکوک معاملات" زمانی استفاده می شود که به صورت غیر عادی شاهد افزایش حجم معاملات باشیم. این حجم های غیر عادی، معمولا نشانه هایی از تغییر مهم در روند یک سهام و یا تقویت سرعت تغییرات قیمتی هستند. با پایش و تحلیل حجم های مشکوک میتوانیم روند آتی سهم را بهتر تفسیر کنیم.

این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
وثوق 3500 -11.17 5.7
اوان 22301 0.3 5
وتوس 3004 2.11 4.9
غدام 7680 0.17 4.5
تبرك 2379 3.71 3.9
وارس 6494 -9.81 3.6
پلاست 5320 -4.51 3.3
تايرا 3888 -2.61 3.1
هاي وب 5539 2.1 2.8
رفاه 22000 15.79 2.6
حسينا 11714 -2.45 2.3
وسين 1909 -11.99 2
وسبحان 1861 -4.27 1.8
كفرآور 2979 12.2 1.6
دعبيد 47394 3.4 1.5

13970721 unusual volumes

 

حجم های مشکوک معاملات؛ چهار شنبه 18 مهر 1397

اصطلاح "حجم های مشکوک معاملات" زمانی استفاده می شود که به صورت غیر عادی شاهد افزایش حجم معاملات باشیم. این حجم های غیر عادی، معمولا نشانه هایی از تغییر مهم در روند یک سهام و یا تقویت سرعت تغییرات قیمتی هستند. با پایش و تحلیل حجم های مشکوک میتوانیم روند آتی سهم را بهتر تفسیر کنیم.

این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
قچار 9998 -1.78 6.6
فبستم 1520 24.28 4.7
كيسون 2213 5.99 4.5
رفاه 19000 0.01 3.3
بمپنا 16895 0.72 3.2
سشمال 1527 -4.98 3.2
حسير 2907 -0.85 3.1
ثفارس 1927 -4.37 3
ثاژن 2600 -4.45 2.8
ساراب 1512 -4.97 2.7
حسينا 12008 1.81 2.7
وسين 2169 4.03 2.4
ثتوسا 7698 8.77 2.3
سپ 13698 3.69 2.3
توريل 1865 -3.77 2.3

13970718 unusual volumes

 

حجم های مشکوک معاملات؛ سه شنبه 17 مهر 1397

اصطلاح "حجم های مشکوک معاملات" زمانی استفاده می شود که به صورت غیر عادی شاهد افزایش حجم معاملات باشیم. این حجم های غیر عادی، معمولا نشانه هایی از تغییر مهم در روند یک سهام و یا تقویت سرعت تغییرات قیمتی هستند. با پایش و تحلیل حجم های مشکوک میتوانیم روند آتی سهم را بهتر تفسیر کنیم.

این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
واعتبار 2787 -3.9 16.3
سپ 13211 5 7.4
حسير 2932 3.57 6.5
اوان 21177 4.2 5.5
ذوب 3332 -4.99 5
حسينا 11795 -0.99 4.9
كازرو 2310 -9.48 4.5
فرابورس 4926 -5 4.3
شفارس 3210 2.03 4.3
وثوق 3855 4.47 4.3
دسانكو 2000 -1.09 4.1
كبافق 32700 -3.94 3.9
بساما 4242 -0.12 3.7
پلاست 6037 -9.99 3
شسينا 12040 -4.99 3

13970717 unusual volumes

 

حجم های مشکوک معاملات - 1397/7/9

اصطلاح "حجم های مشکوک معاملات" زمانی استفاده می شود که به صورت غیر عادی شاهد افزایش حجم معاملات باشیم. این حجم های غیر عادی، معمولا نشانه هایی از تغییر مهم در روند یک سهام و یا تقویت سرعت تغییرات قیمتی هستند. با پایش و تحلیل حجم های مشکوک میتوانیم روند آتی سهم را بهتر تفسیر کنیم.

این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
سنوين 4752 0 10.9
وثوق 5454 -7.56 9.3
سهگمت 3708 1.01 9.2
دتهران‌ 29800 0 8
سمازن 3082 4.97 7.8
ستران 3010 4.04 7.7
آ س پ 1541 4.12 6.7
دلقما 3549 2.51 6.7
ونوين 2285 4.96 6.5
غچين 11600 4.73 6.2
وپارس 1722 4.81 6.1
قپيرا 13410 2.95 6
دزهراوي 22922 4.99 5.9
پارسيان 2005 4.59 5.5
توسعه 1239 12.43 5.4

13970709 unusual volumes

 

حجم های مشکوک معاملات - 1397/7/4

اصطلاح "حجم های مشکوک معاملات" زمانی استفاده می شود که به صورت غیر عادی شاهد افزایش حجم معاملات باشیم. این حجم های غیر عادی، معمولا نشانه هایی از تغییر مهم در روند یک سهام و یا تقویت سرعت تغییرات قیمتی هستند. با پایش و تحلیل حجم های مشکوک میتوانیم روند آتی سهم را بهتر تفسیر کنیم.

این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش حجم معاملات نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
غشهد 6096 100 1414788 16.3
فپنتا 40400 85.94 396659 9.5
ونوين 1995 51.48 10285626 8.6
خراسان 12867 3.87 12139818 8.3
ثنظام 4303 19.53 3417758 7.8
اميد 1954 2.73 97591050 7.1
تيپيكو 6300 0.08 22477669 7
رفاه 11700 16.98 64783 6.9
آسيا 2612 4.9 34494398 6.8
البرز 1448 6.39 22533271 6.6
سبهان 35724 2.53 1186072 6.2
ثپرديس 2049 4.92 20348342 5.9
گكوثر 13045 5.14 3469608 5.9
حكشتي 5148 8.31 114149259 5.8
ثشرق 1312 4.96 10297493 5.6

13970704 unusual volumes

 

حجم های مشکوک معاملات - 1397/7/1

اصطلاح "حجم های مشکوک معاملات" زمانی استفاده می شود که به صورت غیر عادی شاهد افزایش حجم معاملات باشیم. این حجم های غیر عادی، معمولا نشانه هایی از تغییر مهم در روند یک سهام و یا تقویت سرعت تغییرات قیمتی هستند. با پایش و تحلیل حجم های مشکوک میتوانیم روند آتی سهم را بهتر تفسیر کنیم.

این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
وملي 15185 0.19 18
ملت 2174 5.79 13.1
ممسني 2460 7.61 8.9
وسينا 1313 4.87 8.5
دشيمي 3524 4.94 8.4
سهرمز 6387 2.34 7.7
غمهرا 31694 -3.4 7.3
شپاكسا 7450 4.2 7.3
غپينو 3701 4.9 7.1
حكشتي 4312 4.97 6.8
واتي 2384 4.75 6
غگل 13788 4.96 5.9
ولبهمن 2071 4.75 5.6
كپرور 15352 9.66 5.6
ساربيل 7320 4.99 5.5

13970701 unusual volumes

 

حجم های مشکوک معاملات - 24 شهریور 1397

حجم های مشکوک معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
غصينو 6220 -1.13 12.1
سخوز 4732 4.88 10.8
غدشت 8459 0.09 10.1
وثخوز 8290 6.36 9.9
توسعه 1034 4.55 9.4
وآفري 1300 12.95 9.3
كمرجان 8427 4.94 8.6
وسنا 3600 24.14 7.9
مداران 3270 5.11 7.7
دشيري 33807 0.02 7.3
وخارزم 1035 -2.17 6.9
بسويچ 7408 81.52 6.9
وپخش 8682 3.48 6.7
غچين 8600 2.33 6.1
دهدشت 2000 56.86 6

13970624 unusual volumes

 

حجم های مشکوک معاملات - 21 شهریور 1397

سام سهام حجم های غیر عادی یا حجم های مشکوک معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
كوثر 1613 4.13 15
سخاش 10193 -0.01 13.6
غچين 8404 10.25 13.2
توسعه 989 33.11 9.9
كسرام 4811 4.97 9.5
وهور 1476 3.65 9.3
دكيمي 4179 -2.25 8.9
فوكا 2000 43.88 8.6
بنيرو 5220 2.78 8.2
سيلام 3498 3.95 8.2
ثنور 1679 9.03 7.9
وسنا 2900 9.43 7.4
تجار 4189 0.94 7.2
سيدكو 1462 4.43 6.8
پارسيان 1570 4.88 6.6

13970621 unusual volumes

 

حجم های غیر عادی معاملات - 17 مرداد 1397

سام سهام حجم های غیر عادی یا حجم های مشکوک معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
وتجارت 588 4.81 13.9
كوثر 1600 2.43 9.2
سفار 4200 -21.42 8.9
لخزر 9184 5.44 8.8
وتوس 1050 -5.15 6.1
دعبيد 33225 1.61 6
شسم 5817 27.01 5.8
فاذر 1828 -39.07 5.5
وسبحان 1953 -4.45 5.2
بركت 1215 -4.78 5
زنجان 899 9.9 5
سصفها 5239 -8.09 4.8
خفولا 2500 2.04 4.5
اتكام 1029 5.86 4.3
وايرا 1100 4.86 4.3


13970517 unusual volumes
 

حجم های غیر عادی معاملات - 16 مرداد 1397

سام سهام حجم های غیر عادی یا حجم های مشکوک معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
شرانل 6233 4.99 8.3
غفارس 5400 -4.88 6.4
آ س پ 719 3.3 6.1
زشگزا 4220 -0.52 6
ملت 1710 -1.16 5.9
دعبيد 32698 0.53 5.5
خموتور 2581 2.22 5.5
غبهنوش 3855 -3.14 5.3
وتوس 1107 5.93 5.1
كبافق 17132 4.78 4.8
بفجر 5880 4.38 4.8
وحافظ 2987 -3.65 4.8
كاوه 3899 4.98 4.7
ساينا 3200 2.56 4.7
درازك 9834 1.51 4.6


13970516 unusual volumes 

حجم های غیر عادی معاملات - 15 مرداد 1397

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
فخاس 7772 29.97 15.2
شراز 19199 4.99 10.7
بفجر 5633 5 9.8
وتوس 1045 -16 9.7
شتهران 18000 0 9.2
مبين 5900 7.7 8.2
سخوز 3114 0.45 7.9
وبوعلي 1089 4.71 6.9
ونيكي 1671 4.96 6.9
فخوز 8900 4.17 6.8
شپديس 11338 4.96 6.7
كرماشا 4200 4.27 6.5
قثابت 2515 -1.91 6.4
بنيرو 3900 0 6.1
كازرو 1182 0.17 6

13970515 unusual volumes
 

حجم های غیر عادی معاملات - 14 مرداد 1397

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
بفجر 5365 3.41 12
دشيمي 1679 -1.87 6.4
تاپيكو 1850 5.77 5.7
خشرق 2218 -0.89 5.5
درازك 9576 3.51 5.3
شتران 4137 6.62 5.2
شپديس 10802 5.39 5
شنفت 7590 6.12 4.9
پارسان 3592 4.18 4.9
شيران 3412 2.96 4.5
شفن 47254 2.5 4.3
سبهان 15500 1.01 4.1
جم 14847 3.53 4
دكيمي 2860 0.56 3.9
ثاخت 702 -1.13 3.7


  13970514 unusual volumes

حجم های غیر عادی معاملات - 13 مرداد 1397

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
درازك 9251 -6.31 14.9
ونيكي 1517 2.85 13.6
پرديس 1203 0.17 8.8
شاراك 4437 10.1 6.9
قهكمت 5281 4.04 5.8
بفجر 5188 9.78 5.2
ولراز 6680 13.41 5.2
سنوين 4400 0 4.7
بنيرو 3900 2.5 4.7
شپديس 10250 -4.64 4.7
كاما 5190 5.88 4.5
تاپيكو 1749 -1.46 4.5
زشگزا 4301 -6.3 4.4
دفارا 2700 0 4.3
وآتوس 1173 -1.1 4.2

13970513 unusual volumes
  

حجم های غیر عادی معاملات - 10 مرداد 1397

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
شتهران 18000 0 40 2000000 18.7
پرديس 1201 -0.08 332 14101928 14.5
شسم 4111 -15.69 82 461711 12.2
گكوثر 9002 -2.86 74 543513 9.8
رمپنا 3051 4.77 2079 67308145 8.1
مبين 4972 4.59 2016 46478556 8
كدما 13150 4.96 91 306375 7.9
درازك 9874 -0.01 7 20151 7.9
شيراز 3860 4.89 1548 33386989 7.8
وصندوق 1787 4.99 4117 149403318 7.2
شبندر 8845 5 3472 45248314 6.7
كسرام 2846 0.92 82 614612 6.7
غپينو 2596 -4.94 57 635325 6.4
قمرو 4180 3.39 127 571293 6.1
سفارس 1315 -3.31 474 10686130 5.6

13970510 unusual volumes
  

حجم های غیر عادی معاملات - 9 مرداد 1397

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
سمازن 2436 10.53 66 1406165 14.7
كسعدي 1459 9.12 186 1242506 14.6
سخزر 3060 -3.47 277 1797663 14.3
سدشت 1640 -1.09 49 463466 13.8
فخاس 5672 0.02 44 2100700 13.4
دزهراوي 7660 -0.07 98 138624 10.9
غپينو 2731 -0.11 116 712912 10.5
سصفها 6075 4.72 49 134624 7.8
گوهران 1010 6.32 292 7025039 7.7
پكرمان 2790 4.77 271 10789977 7
وتوسم 1410 4.68 332 8859781 7
فروس 3457 1.68 225 1300770 6.9
غشان 3255 11.4 208 1382914 6.4
خپويش 17175 9.91 77 396711 6.4
شكلر 4616 4.67 108 994835 6.3

13970509 unusual volumes
  

حجم های غیر عادی معاملات - 8 مرداد 1397

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
سدشت 1658 0 19 160806 15.5
كپرور 5665 4.91 544 9592270 10.3
ميدكو 2606 4.49 4115 128546921 8.8
فجر 5825 6.78 48 163611 8.6
وصندوق 1622 5.87 2267 84104795 8.1
تايرا 2310 -0.86 173 3483240 7.8
وتوصا 1450 1.33 558 9875371 7.6
سرچشمه 4600 1.45 1742 31504519 7
وتوسم 1347 6.9 304 5422556 6.2
بشهاب 3985 2.18 138 809062 5.6
هرمز 2799 4.91 1715 33218367 5.1
اخابر 1797 -2.86 777 16346608 5
شنفت 7010 3.68 126 866598 5
سيستم 3950 -0.12 82 1333352 5
كتوكا 3060 -0.13 740 4275203 4.7

13970508 unusual volumes
  

حجم های غیر عادی معاملات - 7 مرداد 1397

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

13970507 unusual volumes
  

حجم های غیر عادی معاملات - 6 مرداد 1397

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
وثوق 2826 0.93 207 2003283 15.1
واعتبار 1992 0.05 527 7900000 14.7
دعبيد 30000 2.73 155 239703 9
دجابر 4210 -0.19 43 640105 9
شاملا 13300 1.52 43 422992 8.1
شپديس 9278 4.6 478 11778942 8.1
تبرك 1851 3.99 2074 20991195 7.4
ولبهمن 1536 0.13 211 2536295 7.1
وتوكا 1004 4.47 2456 85865661 6.9
جم 11450 6.33 512 12737154 6.7
گكوثر 9000 -3.23 52 171669 6.5
وغدير 1262 5.17 3378 126839605 6.4
شراز 13700 18.17 439 2713562 5.1
ساروج 1301 -9.15 242 1928057 5
پترول 1180 5.45 1111 24573144 4.2

13970506 unusual volumes
  

حجم های غیر عادی معاملات - 3 مرداد 1397

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
دتهران‌ 29800 0 21 1039328 18.9
خفولا 2521 0 43 539417 7.1
نمرينو 5500 3.77 9 140200 6.3
شسپا 15638 5.22 563 4557743 5.4
سپاها 812 4.1 732 12661569 5.3
بخاور 500 0 172 8232300 5
تيپيكو 4537 -1.37 65 816001 4.9
سكرد 797 2.97 235 3303622 4.9
سجام 854 -3.94 176 1720604 4.6
سشرق 750 4.17 539 16874641 4.4
شيراز 3021 4.82 417 12001466 4.2
آپ 15170 6.07 904 2969090 4.1
ثغرب 888 5.59 475 5459997 4.1
سدور 826 3.77 1388 17173716 3.8
سخزر 3328 -4.23 33 134302 3.8

13970503 unusual volumes
  

حجم های غیر عادی معاملات - 2 مرداد 1397

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
سخوز 2963 6.7 236 3786818 13.4
ونوين 1185 2.69 565 53504228 13.2
سخزر 3475 -0.03 97 348866 12.2
سرود 1216 3.93 207 2543057 8.5
خفنر 2632 4.11 224 2308179 7.6
شسپا 14862 9.83 562 5048929 7.4
آسيا 1320 4.76 186 3461962 6.8
سغرب 3290 4.71 321 4254692 5.7
تكنو 3500 -4.11 454 4649937 5.6
شپاس 2160 -2.79 440 4250883 5.3
سپاها 780 6.27 475 9999158 5.2
سجام 889 10.99 193 1464888 5
سصفها 6180 8.42 23 47591 4.2
سكرد 774 7.65 161 2218116 4.2
سشرق 720 5.42 529 12676287 4.2

13970502 unusual volumes
  

حجم های غیر عادی معاملات - 1 مرداد 1397

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
سغرب 3142 6.94 345 5933399 10.7
سهرمز 5099 4.96 30 413491 8.7
سقاين 6252 4.1 38 93318 8.1
خفنر 2528 3.61 180 1255384 6.6
وبرق 3520 -0.2 24 206900 6.4
رفاه 7510 -6.13 17 26865 5
سبهان 14505 -1.33 19 60609 4.4
غشهد 1800 1.12 21 264804 4.2
سخوز 2777 1.35 49 467454 4.1
لپيام 1303 -12.37 27 1097275 3.5
بترانس 5680 0.11 536 10792799 3.5
حكشتي 3570 9.11 413 1899586 3.4
كيسون 1227 3.11 1083 14863618 3.1
گپارس 5500 5.77 16 43131 3.1
بخاور 500 -2.72 128 3412000 2.8

13970501 unusual volumes
  

حجم های غیر عادی معاملات - 31 تیر 1397

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
خفنر 2440 1.5 110 1743960 13.8
سقاين 6006 0 45 82307 11.7
ثشاهد 1126 0.72 236 12038676 8.1
خزر 926 -3.24 1191 15272686 6
حپارسا 4446 4.46 382 3049670 5.5
سيلام 1843 -5.1 39 137550 5.2
افرا 2760 4.98 53 737616 4.6
سدور 779 1.04 1325 15392016 4.4
خديزل 3289 4.88 212 2685425 4.2
دفرا 7092 2.78 27 282124 4.2
غشوكو 5404 3.76 145 624234 3.5
ولغدر 1321 2.24 520 6919348 3.4
ورنا 722 4.49 1881 50357673 3.1
تيپيكو 4617 -0.71 70 486113 3
كاسپين 11000 -0.64 24 119390 2.9

13970431 unusual volumes
  

حجم های غیر عادی معاملات - 30 تیر 1397

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
قجام 2400 4.39 411 15323821 11.1
حسير 2122 6.1 1311 13540726 9.2
افرا 2629 2.58 59 1058265 8.4
دالبر 6460 -0.31 229 2221155 7.8
دابور 6167 6.33 16 116104 5.4
حپارسا 4256 1.65 205 1898289 4.5
زمگسا 2350 0.3 139 813792 4.4
ولساپا 1277 4.33 3501 75306212 4.4
دفرا 6900 2.99 25 239630 4.3
سجام 829 7.52 93 816958 3.7
غشوكو 5208 12.59 98 571499 3.7
دجابر 4361 -2.87 50 261971 3.6
شرانل 4600 0 292 2212946 3.6
خگستر 2302 4.73 1742 24304899 3.5
پلاسك 895 4.8 1208 13893173 3.3

13970430 unusual volumes
  

حجم های غیر عادی معاملات - 27 تیر 1397

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
ولملت 1411 0.79 935 13522687 8.7
تبرك 1780 0 565 17652723 8
وسينا 948 0.96 552 12796283 6.1
ودي 1200 4.71 211 2264831 6
نوين 990 6.34 84 2517600 5.8
وحافظ 3170 5.67 556 6050000 5
دفرا 6700 -2.9 16 201570 4.6
بموتو 3951 3.02 107 639467 4.6
خساپا 952 4.16 23523 656314784 4.5
غسالم 3371 -0.03 9 43877 3.8
خكمك 1009 2.96 706 9569178 3.7
سجام 771 -0.39 54 683460 3.6
افرا 2563 5 24 257493 3.5
خاذين 1891 5 2893 48268275 3.3
خنصير 3102 -2.42 29 414025 3.2

13970427 unusual volumes
  

حجم های غیر عادی معاملات - 25 تیر 1397

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
وسكاب 1231 0 19 659314 7.7
دلر 3331 2.56 101 1105910 7.2
بخاور 520 0 356 8560461 7.1
چكارم 2399 0 21 147798 6.4
ثباغ 2166 1.21 207 2928911 5.6
سرچشمه 4678 3.96 486 13891110 4.5
قشهد 8200 -1.2 10 124470 3.7
شپاس 2400 -0.99 227 1899011 3.5
رانفور 27889 0.32 223 529467 3.4
دفرا 6870 2.46 10 110323 3.3
بكام 2466 4.8 558 4249395 2.9
دپارس 7416 -5.02 55 92819 2.9
وثخوز 4667 15.98 59 115537 2.7
ثعمرا 1255 -0.48 540 8277518 2.7
ختراك 3287 7.03 415 2393718 2.6

13970425 unusual volumes
  

حجم های غیر عادی معاملات - 24 تیر 1397

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
بكهنوج 6596 6.89 115 749378 13.5
ملت 1914 5.75 60 1892464 11.1
وملي 13100 0.77 86 132123 9.2
شپاس 2424 -5.13 242 1897310 4.1
خموتور 5352 4.94 208 1094688 3.3
بترانس 5489 2.03 542 8574912 3.3
ثباغ 2140 -1.83 91 1262265 3.2
غشوكو 4200 -4.91 301 381452 3.1
ثعمرا 1261 2.52 498 7991957 2.7
ساروج 1352 2.5 118 874826 2.6
كهرام 1862 1.2 45 305170 2.4
بكام 2353 3.47 297 3055723 2.3
سفانو 2914 2.25 2 20000 2.2
ميهن 763 2.42 50 433528 2
سدور 729 4.74 573 6578136 2

13970424 unusual volumes
  

حجم های غیر عادی معاملات - 23 تیر 1397

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
فنورد 8338 -3.13 66 2062179 17.3
دفرا 6700 0 31 341302 11.5
خشرق 2569 4.81 650 6739017 6
وبرق 3740 -6.45 28 89980 4.3
غشصفا 6206 4.96 46 155345 3.8
كصدف 1311 -0.15 9 96250 3.5
خلنت 3205 4.06 102 514260 3.4
غبشهر 2184 -0.68 620 20954231 3.2
غمهرا 24970 0.29 45 15333 3.1
ثاصفا 1548 3.2 92 832951 3
قچار 9775 -5 25 296499 2.8
خموتور 5100 5.11 225 813039 2.8
سنوين 4400 0 1 20000 2.1
پاكشو 14588 2.73 123 786253 2.1
بپاس 2863 5.45 110 1123741 1.9

13970423 unusual volumes
  

حجم های غیر عادی معاملات - 20 تیر 1397

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
شپاس 2526 -3.92 329 3289029 9.3
فنورد 8607 -4.59 37 137450 8.7
پاكشو 14201 -3.2 117 2261978 6.8
وثنو 1468 7.86 627 6969246 6.8
سيدكو 1001 -1.18 272 7759642 5.8
اپرداز 7300 -1.22 2651 6051896 4.7
ثاصفا 1500 3.45 96 1146813 4.7
سپرمي 1000 0 24 395479 4.3
اميد 1699 0.3 1734 14728903 3.5
وسديد 6002 9.99 20 411370 3.4
غشصفا 5913 2.53 31 107124 3.2
بنيرو 3950 1.28 49 350964 2.9
ثعمرا 1205 1.26 529 7740255 2.9
شپاكسا 4770 2.25 314 1073920 2.9
خمحركه 1641 -3.53 629 5089691 2.8

13970420 unusual volumes
  

حجم های غیر عادی معاملات - 19 تیر 1397

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
فپنتا 14399 2.46 79 777249 16.2
كالا4 3440 -3.43 701 5028352 6.9
ولصنم 1400 0.72 113 1510403 6
خشرق 2580 0.35 426 4199998 5.8
ثشرق 782 -4.05 294 2963947 4.6
كمرجان 7310 2.91 126 380919 4.3
دفرا 6410 -4.33 16 50250 4
غشوكو 4900 6.52 94 313434 3.1
غشهد 1740 0.99 14 174122 2.8
حفارس 5256 4.99 261 2861802 2.7
كهرام 1825 -0.11 62 330030 2.6
ممسني 1300 0 28 377100 2.6
ختراك 3171 4.31 319 1903830 2.6
وثنو 1361 3.89 188 1810554 2.6
بسويچ 4082 -1.16 19 63971 2.5

13970419 unusual volumes
  

حجم های غیر عادی معاملات - 17 تیر 1397

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
دحاوي 3102 0.03 26 1277010 11.8
سيدكو 1005 1.72 299 9904015 10.1
تشتاد 4947 3.06 158 590284 6.2
حسير 2128 -1.48 456 4279372 5.5
غشصفا 5696 0.58 15 142673 5.4
رانفور 26889 0.04 93 735745 5.3
ختراك 3040 4.97 338 3453444 5.3
رمپنا 3350 4.04 585 10790345 5.1
وآذر 3780 2.97 19 60275 4.7
دبالك 2282 3.16 268 662648 4.4
كمرجان 7103 3.85 170 315961 4.3
بفجر 4420 -0.9 123 5047340 4.2
سرچشمه 4640 1.71 263 8179510 3
فبيرا 4907 6.72 279 1034804 2.9
فرابورس 2568 -3.82 341 3114593 2.8

13970417 unusual volumes
  

حجم های غیر عادی معاملات - 16 تیر 1397

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
سبجنو 3500 5.2 80 3829190 15.6
74-شاخص فني مهندسی 630.2 -0.87 873 14074863 12
رتكو 10797 3.82 579 3160707 8.2
بمپنا 11310 -0.41 207 1858177 7.6
رمپنا 3220 -0.03 294 10914156 6.9
واعتبار 1913 0.68 24 1007000 6.8
خپويش 19727 -4.68 35 50331 6.4
ثفارس 1824 -0.33 613 11032838 6.2
فلامي 6186 7.51 32 516293 5
غشوكو 4578 7.72 131 393529 4.7
ثقزوي 4199 5.77 805 4687181 4.4
گكيش 4109 7.01 215 837987 4.2
بخاور 550 -1.79 139 3132550 3.8
ملت 1800 -2.65 33 299959 3.7
مرقام 3756 3.9 801 7050027 3.4

13970416 unusual volumes
  

حجم های غیر عادی معاملات - 13 تیر 1397

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
سفار 5679 -0.02 14 471131 17.2
ثنظام 3596 8.97 1138 10646970 11
خپويش 20696 -0.06 47 38197 7
ساينا 3650 2.16 457 3586070 6.1
شجم 2223 3.68 681 6998185 5.1
ارفع 5786 4.99 1224 34166224 5
وخارزم 844 4.84 2132 81418302 4.4
فلات 1525 10.35 202 1863894 4.3
فرابورس 2757 -0.79 489 3948419 4.3
ثاصفا 1300 12.95 86 775186 4.2
كاما 4846 -2.1 394 6247028 4.1
خموتور 4243 6.08 156 901770 3.9
پاكشو 13770 -0.21 87 757679 3.9
رتكو 10400 2.75 375 860861 3.6
وساخت 2618 -0.27 673 12069328 3.4

13970413 unusual volumes
  

حجم های غیر عادی معاملات - 12 تیر 1397

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
شجم 2144 -0.74 1462 15742339 13.4
نوين 959 4.13 272 3600211 11.3
قنيشا 2793 -1.38 759 7589209 7.2
حسير 2100 -5.15 269 2484860 4.4
خاذين 1530 4.87 3327 40516804 4.2
دماوند 9990 4.15 243 621396 3.8
واعتبار 1900 4.4 26 376505 3.8
اپرداز 7699 0 1602 3665330 3.7
شاراك 3639 3.62 2419 69109465 3.6
خمحركه 1594 4.73 474 4707557 3.3
وتوصا 1450 0.35 178 5442941 3.3
واحيا 17590 9.42 706 3600699 3.3
كاوه 3043 5.73 1344 53325348 3.2
پرداخت 12690 -1.7 358 742844 3.1
شيران 3669 4.89 710 20682985 3

13970412 unusual volumes
  

حجم های غیر عادی معاملات - 10 تیر 1397

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
قنيشا 2700 7.1 376 6295521 13.5
فني مهندسی 634.7 -2.08 296 5100277 10.9
بالاس 4552 3.45 965 6505564 8
چافست 4108 3.09 345 2568837 6.7
انتشار و چاپ 255326 4.43 345 2568837 6.7
بورس 5070 0.4 1129 11254091 6.1
افرا 2470 -0.32 63 188999 5.2
فنورد 8536 1.07 4 50138 4.9
دبالك 2300 -3.36 82 545680 4.8
رمپنا 3221 -0.12 180 4816834 4.4
تكمبا 822 1.36 1728 40034523 3.9
خفنر 2254 4.4 26 129993 3.9
ارفع 5101 -0.76 879 16528859 3.7
دفارا 2830 0.53 88 295239 3.4
دحاوي 3302 0.67 23 152060 3.4

13970410 unusual volumes
  

حجم های غیر عادی معاملات - 21 خرداد 1397

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
فاراك 824 5.51 5944 214899306 11.9
خمحور 2059 4.25 490 4405994 11.7
سمگا 1689 0.48 3687 81453911 10.7
28-محصولات فلز 21339.4 1.41 6137 216164785 10.5
وارس 3930 0.77 48 1600000 9.2
شكبير 10700 33.75 12 391376 9.2
قشرين 44300 0.32 275 1927761 8.6
وتوكا 1098 3.68 2616 55108989 7.9
وملي 13500 -1.16 6 71575 7.8
19-محصولات چرم 1973.3 2.78 6 71575 7.8
وليز 878 2.93 307 4244459 7.1
كروي 3300 -2.37 584 17670391 6.2
وتوصا 1398 2.79 131 7375175 6
ثنظام 3087 9.82 208 1860955 5.8
جم 10300 -0.68 164 6474755 5.7

13970321 unusual volumes
  

حجم های غیر عادی معاملات - 2 تیر 1397

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
ميدكو 2609 5.84 3327 141427124 17
شاملا 12934 0.26 121 3012933 13.2
وپخش 8982 8.74 128 552839 12.4
ركيش 2960 3.32 1978 33329550 9.2
وآفري 803 10.45 183 3075354 8.8
ختوقا 1664 16.48 2754 30224175 6.3
دروز 1991 3.81 33 393936 6.2
خبهمن 999 2.78 1832 59573525 5.9
ونيكي 1489 3.55 723 21211922 5.9
بساما 3026 4.34 222 3288688 5.6
دفارا 3119 -2.23 54 189420 5.2
شبهرن 11551 5.01 460 4861892 5
البرز 991 3.99 149 2787176 4.8
كسرام 2943 -4.11 130 1157516 4.8
وخارزم 796 4.74 2002 45395030 4.7

13970402 unusual volumes
  

حجم های غیر عادی معاملات - 20 خرداد 1397

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
شيراز 2405 4.43 639 23601154 11.2
72-رايانه 13426.7 -0.16 42120 72130835 9.2
سقاين 23787 3.42 7 27948 5.9
مداران 2811 -2.56 190 1699541 5.7
وليز 853 5.96 191 2275669 5.7
ذوب 863 6.15 12820 341248879 5.6
وتوكا 1059 3.93 971 23834945 5.4
پكرمان 2471 4.97 497 7124618 5.1
نمرينو 5000 0 8 56600 5
بپاس 2670 0.75 157 2211749 4.7
كنور 2618 3.31 567 9028234 4.6
بساما 3000 3.45 135 1726007 4.4
درازك 11241 -1.77 11 43631 4.1
كقزوي 1185 10.54 705 8813522 4
ثباغ 2187 0.18 259 2215231 3.8

13970320 unusual volumes
  

حجم های غیر عادی معاملات - 19 خرداد 1397

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
وگستر 2649 3.88 686 13038557 13.9
فپنتا 13870 1.99 6 33938 9.6
سخزر 3780 -0.03 18 47215 8.7
وملي 13300 6.63 6 49891 7.5
19-محصولات چرم 1919.5 2.11 6 49891 7.5
غشاذر 2619 1.67 436 9108475 7.3
ختوقا 2170 4.98 1284 13767622 5.9
سيلام 2150 4.83 23 106863 5.3
اتكام 1006 -2.99 47 687291 5.3
وكادو 4595 0.22 281 1767788 5.1
ساراب 1032 3.93 206 2466983 4.7
هرمز 2310 2.35 1527 17979765 4.6
كسعدي 1499 5.34 47 463931 4.3
ثنظام 2550 5.5 76 861945 4.3
وتوكا 1019 3.66 626 13286209 3.9

13970319 unusual volumes
  

حجم های غیر عادی معاملات - 13 خرداد 1397

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
كپشير 3899 -2.53 170 1666981 10
لخزر 8050 0.63 157 460550 6.7
كپارس 4530 1.43 164 1069538 6.5
ثالوند 2340 4.84 335 4259813 5.9
دجابر 5153 -4.38 70 193284 5.5
آ س پ 853 4.79 317 4485705 4.7
وكار 1079 -0.19 57 3085071 4.6
وليز 810 5.61 145 1321442 4.3
سشرق 746 4.34 730 10919653 4.2
شپترو 2988 1.63 552 5321803 3.9
لخانه 5694 8.85 99 233023 3.8
كدما 12090 0.75 17 30784 3.7
زشگزا 4811 0.02 238 427540 3.5
چفيبر 5447 10.24 117 1647380 3.3
سهگمت 1607 1.97 351 3022554 3.3

13970313 unusual volumes
  

حجم های غیر عادی معاملات - 12 خرداد 1397

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
كپشير 4000 8.05 125 1194172 13.8
غچين 6594 -4.27 22 145499 12.9
سخوز 2273 4.94 90 1050273 11
وكادو 4484 -3.45 143 2199907 8.5
ثالوند 2232 9.41 366 4209392 8.2
فلامي 5397 -0.06 55 600000 7.8
توسعه 430 -4.44 23 311322 6.4
ثاخت 808 5.62 526 13563266 6.2
وسينا 878 0.46 367 9195313 6.2
ثشاهد 1230 4.24 492 11360083 5.3
سفارس 1074 6.34 421 9398294 5
شتوكا 3770 -3.11 381 1717947 4.6
وبملت 960 5.96 1284 42948939 4.3
دجابر 5389 0.73 56 109685 4.2
كتوكا 2997 2.11 733 5661572 4.2

13970312 unusual volumes
 
 

 

 

حجم های غیر عادی معاملات - 9 خرداد 1397

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
كوثر 1440 2.86 154 3044243 13.9
وآرين 853 -10.4 5026 83399810 8.3
سايرا 3900 1.04 23 175184 7.6
شپترو 2827 3.67 827 7504224 7.1
پشاهن 4500 0 5 207558 6.3
شرنگي 7648 3.13 92 263316 6.2
كابگن 715 5.15 56 1019647 6.1
وآتوس 1417 10.44 383 3381801 6
سيدكو 1000 -1.38 80 2166000 5.9
دفرا 7232 -0.25 11 59806 5.9
قنقش 4990 1.05 79 181506 5.7
پاسا 1334 4.96 444 4114599 5.6
فزرين 5425 4.93 212 1690583 4.8
بساما 3006 3.69 111 1323821 4.7
خديزل 3402 1.55 209 2218687 4.7

13970309 unusual volumes

 


 

 

 

حجم های غیر عادی معاملات - 8 خرداد 1397

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
غگل 15444 -3.46 22 768785 17
كايتا 22000 13.64 84 611189 14.5
پاسا 1271 2.83 381 5858422 10.7
داسوه 7350 0.38 160 1606051 8.2
چفيبر 4515 4.63 183 2713048 7.8
20-محصولات چوب 65436.4 4.24 183 2713048 7.8
هرمز 2257 3.53 1085 21565259 7.7
ثپرديس 1263 4.21 638 9589409 7.7
شرنگي 7416 7.59 89 215663 7.1
وآرين 952 9.43 1740 35099119 5.9
شستان 667 9.7 709 7138690 5.9
پدرخش 3451 4.29 211 1199814 5.8
بپاس 2625 0.19 85 1425923 5.7
بهپاك 3806 5.23 733 5179919 5.5
بميلا 1375 7.42 734 5890983 5.3

13970308 unusual volumes

 


 

 

 

حجم های غیر عادی معاملات - 7 خرداد 1397

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
چفيبر 4315 0.35 156 2318583 10.7
20-محصولات چوب 62774.1 4.62 156 2318583 10.7
حرهشا 4330 -2.43 238 1521988 9.7
دلر 3584 0.39 236 1540686 9.6
دفارا 3600 4.68 21 135000 8.6
پلوله 5121 1.77 1814 7518340 6.7
سفارود 795 2.19 313 4254124 5.7
واعتبار 1520 -0.65 90 3291923 5.5
شسينا 6892 4.27 53 115544 5.2
چكارن 6443 3.74 590 3871036 5.1

13970307 unusual volumes

 


 

 

 

حجم های غیر عادی معاملات - 6 خرداد 1397

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
فاما 2533 1.28 126 1737932 15.1
داسوه 7400 -1.19 67 1640860 12.9
خراسان 5728 4.12 423 9028686 9.9
دكيمي 6099 4.97 58 361119 8.8
دلر 3570 -0.5 102 785589 8.5
دسبحان 3493 4.8 113 1400446 8.1
شگل 4599 4.9 73 429914 7.1
زگلدشت 4249 4.97 178 768161 6.6
جم 10090 -0.14 195 4535557 6.5
ونيرو 1190 4.02 223 3077923 5.8

13970306 unusual volumes

 


 

 

 

حجم های غیر عادی معاملات - 5 خرداد 1397

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
كاوه 2463 5.26 1685 57138655 12.1
تابا 3781 9.12 535 4202752 10.7
شگل 4384 2.89 95 348646 8.8
سباقر 1095 7.25 582 6532091 7.1
اتكام 1040 1.46 27 462886 6.9
وسنا 1750 0 71 1106805 6.7
پخش 1365 -4.14 207 1594805 6.6
قجام 2608 -0.76 1814 16228191 6.3
غگلستا 6961 3.99 61 300509 6.2
رتاپ 2375 -3.57 182 1838609 5.9

13970305 unusual volumes

 


 

 

 

حجم های غیر عادی معاملات - 2 خرداد 1397

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
وپخش 8640 0.12 29                83,784 16.7
دابور 5342 4.99 61           1,218,491 14.3
غچين 6888 -0.01 10                58,900 13.7
خديزل 3400 -3.52 405           3,811,362 13.1
سبجنو 4447 2.28 11              230,260 11.2
شدوص 4412 5 285           2,542,687 8.4
كاوه 2340 1.74 904        15,993,588 8.3
وآرين 848 6 1236        20,559,317 7.4
شكف 1601 0.06 16              131,366 6.8
سباقر 1021 12.2 318           4,205,343 6.6


13970302 unusual volumes
 


 

 

 

حجم های غیر عادی معاملات - 1 خرداد 1397

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
وآرين 800 5.12 1791 22989989 13
ميهن 905 -1.84 465 3715443 11.3
سغرب 2556 -3.22 101 2638871 10.2
خمهر 1716 7.25 1885 35055571 9.1
مرقام 2982 2.9 646 4697943 5.9
كسعدي 1373 8.11 23 279061 5.9
شلعاب 1965 3.58 530 4189485 5.7
لخانه 5548 10.52 70 257913 5.6
غالبر 1395 4.65 711 4714545 4.8
سيستم 5160 2.18 122 1651168 4.8

13970301 unusual volumes

 


 

 

 

حجم های غیر عادی معاملات - 31 اردیبهشت 1397

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
سكرما 1962 -2.39 199 4824829 14.6
شصفها 2500 11.11 500 7050942 12.8
ساروم 2087 4.98 249 7276024 11.5
ولبهمن 1930 -3.88 164 1467333 9.8
سدبير 1350 0 46 1663300 9.8
دانا 2445 1.79 190 1816894 6.6
پاكشو 13480 4.9 206 1139964 6.2
سجام 1000 1.11 170 1960330 5.9
خمهر 1600 1.59 1110 11809560 5.6
فسپا 1719 4.95 207 1879987 5.4

13970231 unusual volumes

 


 

 

 

حجم های غیر عادی معاملات - 30 اردیبهشت 1397

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
دارو 4790 4.31 231 2190431 12.7
خمهر 1575 1.68 847 15296130 10
ونوين 1103 -0.09 81 6955343 9.1
سجام 989 6.34 177 1894928 8
ساروم 1988 3.66 111 2079300 7.7
خديزل 3635 -2.02 41 663244 6.9
دامين 1427 -0.56 53 821998 6.3
غپاك 1455 3.78 657 13254835 6
ثباغ 2088 -2.79 283 2353583 5.7
وسين 1170 7.44 1139 13378377 5.7

13970230 unusual volumes

 


 

 

 

حجم های غیر عادی معاملات - 29 اردیبهشت 1397

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
دتماد 4570 3.28 57 834510 13.5
بمپنا 11385 0.63 47 1149664 13.1
ثاباد 2180 4.36 950 16018366 12.6
دشيمي 2044 -5.68 29 1006602 11.1
دپارس 9600 -1.67 49 500908 9.1
ثنظام 2490 3.79 140 1413717 9
فاما 2601 -0.08 42 219901 8.8
ثپرديس 1161 3.66 257 3427805 8
سقاين 22317 2.32 6 19554 7.5
واميد 2250 -1.23 839 17742005 7.3

13970229 unusual volumes

 


 

 

 

حجم های غیر عادی معاملات - 26 اردیبهشت 1397

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم به میانگین ماهانه
دتوليد 2316 1.58 112 4731123 16.8
فولاژ 1384 3.83 515 10749726 10.3
معيار  1459 -2.08 111 1249701 10.1
سصفها 7261 -6.31 28 68093 9.9
دابور 6046 2.06 34 204140 8.3
ثعمرا 1190 4.39 999 12545824 7.6
خكاوه 1020 4.72 5610 159384415 7
وبوعلي 1125 2.65 168 3181650 6.8
سقاين 21811 5 13 11192 6.8
شاوان 13956 6.62 690 3150261 6.6

13970226 حجمهای غیر عادی معاملات

 


 

 

 

حجم های غیر عادی معاملات - 25 اردیبهشت 1397

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم به میانگین ماهانه
سصفها 7750 -13.9 33 56179 16
تيپيكو 4481 0.81 109 10010515 14.9
بترانس 5061 -0.16 250 5065812 8.4
دروز 1900 8.57 34 121339 7.9
ثغرب 895 0.22 793 9895358 7.6
وساپا 630 3.11 2934 82516390 7.3
وتوصا 1500 0 288 4170502 6.6
غمهرا 24017 -0.08 6 10104 5.8
سمازن 2434 0 16 32444 5.7
غشان 3069 0.95 235 2200301 5.7

13970225 حجمهای غیر عادی معاملات

 


 

 

 

حجم های غیر عادی معاملات - 24 اردیبهشت 1397

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم به میانگین ماهانه
سخزر 4244 -0.07 34 43176 17.1
تكنار 5520 -0.68 448 4220674 16.5
تيپيكو 4445 0.36 58 2164607 12.5
سخوز 2464 4.41 56 335400 11
وثخوز 5074 9.09 132 491595 9.9
غشهداب 1761 3.28 801 14289156 9.5
خفنر 3236 -5.35 68 279222 8.9
فنورد 6327 -0.41 14 71327 8.2
غشهد 1714 0.47 81 423866 7.7
ثتران 800 4.99 1065 13349083 7.6


13970224 حجمهای غیر عادی معاملات
 


 

 

 

حجم های غیر عادی معاملات - 23 اردیبهشت 1397

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم به میانگین ماهانه
سبهان 12302 2.77 32 92301 11.8
دتماد 4776 -0.85 37 176891 11.6
نبروج 3885 0.83 19 187000 10.1
ثپرديس 1094 3.5 106 1772400 9.8
سهگمت 1470 4.33 160 2873182 9.8
گروه منسوجات 1273 2.16 22 199700 9.4
كمرجان 6645 -4.99 189 595038 9.2
وخاور 1830 -0.27 481 12419017 8.8
بهپاك 3311 6.12 218 4251162 8.6
تجار 1973 8.59 660 6262935 8.5


13970223 حجمهای غیر عادی معاملات
 


 

 

 

حجم های غیر عادی معاملات - 22 اردیبهشت 1397

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم به میانگین ماهانه
ثاخت 743 4.65 174 3661843 8.2
وتوس 1484 0 56 271374 8.1
فخاس 4273 3.79 168 3991382 7.4
نبروج 3853 9.68 22 66296 7.3
كي بي سي 2749 4.21 57 298270 6.8
دسينا 15646 -5.15 28 46817 5.9
قثابت 2363 3.19 348 4929617 5.7
لازما 2390 8.64 66 1592500 5.4
خديزل 3556 5.58 30 215610 5.2
سدور 595 2.23 468 5809954 4.6

13970222 حجمهای غیر عادی معاملات

 


 

 

 

حجم های غیر عادی معاملات - 19 اردیبهشت 1397

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم به میانگین ماهانه
مارون 42690 2.89 37 211612 11.9
شيراز 2279 -0.87 239 8994200 11.6
سدبير 1290 3.2 22 1000800 11.5
فنورد 6800 4.23 8 60300 9.4
وكار 1216 -0.08 94 3715400 7.8
اخابر 2190 0 610 18246559 7.3
ثغرب 782 3.99 371 5354747 7.2
واميد 2288 0.35 295 8951281 7.1
بفجر 5295 1.24 211 2513188 7
صنعت رادیو 1106.5 0.96 962 19974449 6.7

13970219 حجمهای غیر عادی معاملات

 


 

 

 

حجم های غیر عادی معاملات - 18 اردیبهشت 1397

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم به میانگین ماهانه
وبهمن 709 3.2 482 10244326 15.1
فخاس 3921 0.13 82 3501244 14.8
دسبحان 3449 -0.03 61 395871 7
غگلپا 10262 0.31 153 773449 5.8
دلر 3220 -2.13 182 196090 5.5
فسپا 1370 0.74 65 1176212 4.8
دتماد 4916 -0.06 11 55000 4.5
وبيمه 3100 3.2 488 17870393 4.3
دابور 6149 9.73 7 49248 4.3
فنوال 1620 -0.55 2365 22309433 4.2

13970218 حجمهای غیر عادی معاملات

 


 

 

 

حجم های غیر عادی معاملات - 16 اردیبهشت 1397

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم به میانگین ماهانه
وبيمه 2874 6.05 2840 38323612 15
واعتبار 1620 -2.41 414 4708100 14.9
پرديس 1000 -3.85 7 135866 7.1
گپارس 5180 5.07 85 709045 4.8
دعبيد 28200 1.73 151 670353 4.6
فخاس 3896 5.27 43 297323 4.6
غپينو 2272 -0.44 41 156558 4.5
فپنتا 13604 4.65 9 4618 4.2
سشمال 850 0 62 566491 4.1
اتكاي 1000 0 36 669195 4


13970216 حجمهای غیر عادی معاملات 


 

 

 

حجم های غیر عادی معاملات - 1 اردیبهشت 1397

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم به میانگین ماهانه
تپمپي 1936 -2.27 248 1341464 11.6
قجام 2330 3.33 885 5513835 8
قمرو 3980 0.51 104 516204 6.6
قشكر 1738 4.95 455 4671452 5.8
پكوير 2619 -3 63 402251 5.6
خموتور 3746 9.37 118 631218 5.4
وثوق 2501 -3.77 28 1011666 5.3
قپيرا 8010 -5.21 42 128284 4.6
وبرق 3780 0 22 265257 4.4
حپارسا 3224 2.71 131 663038 4.3

13970201 حجمهای غیر عادی معاملات

 


 

 

 

حجم های غیر عادی معاملات - 28 بهمن 1396

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

ردیف نماد آخرين قيمت درصد افزايش حجم معاملات ماهانه/حجم روز
1 وبملت 1010 -1.94 78688105 8.5
2 شاملا 13801 -0.71 212080 7.5
3 قاسم 2970 1.89 2494480 6.7
4 گكيش 4271 5.22 847188 6.7
5 اعتلا 969 -1.02 1370436 6.2
6 گپارس 6305 7.43 834176 6.2
7 ثاخت 835 3.73 3946654 6.1
8 تيپيكو 4651 -1.08 950175 6
9 معيار  1589 10.04 613233 6
10 سغرب 2978 5.23 1106867 5.8
11 ذوب 897 6.66 263729650 5.8
12 وجامي 1541 0 2733830 5.3
13 دسبحان 3826 -2.02 986330 4.8
14 ولغدر 991 5.65 4266722 4.3
15 والبر 2128 -2.25 1038083 4.2

13961128 حجمهای غیر عادی معاملات 


 

 

 

حجم های غیر عادی معاملات - 25 بهمن 1396

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

ردیف نماد آخرين قيمت درصد افزايش حجم معاملات ماهانه/حجم روز
1 تشتاد 4444 8 300632 5.8
2 ثنوسا 1482 4.15 11905592 5.7
3 كرازي 2062 3.51 10409733 5
4 لخانه 5770 0.61 384471 4.8
5 گكيش 4059 2.76 394448 4.7
6 دسبحان 3905 0.31 715201 4.5
7 خچرخش 1783 0.62 8666489 4.3
8 آرمان 922 2.22 12335885 4.1
9 بموتو 3390 -0.47 289308 4
10 غشوكو 4701 -2.47 260174 3.9
11 والبر 2177 -3.07 720258 3.7
12 معيار  1444 6.88 310755 3.7
13 وشمال 1218 8.75 11058516 3.3
14 زنگان 14094 -5.05 2257291 3.3
15 شگل 4999 0.08 498717 3.1

 

13961125 حجمهای غیر عادی معاملات 

 

 

حجم های غیر عادی معاملات - 23 بهمن 1396

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

ردیف نماد آخرين قيمت درصد افزايش  حجم معاملات  ماهانه/حجم روز
1 سكرما 2125 1.29         5,065,112 9.3
2 فن آوا 3037 6.04         2,543,609 8.2
3 قثابت 2723 -0.98       25,995,212 7.7
4 كمرجان 9326 5.41              62,170 6.3
5 سبهان 13000 -1.73              70,701 6
6 گكيش 4148 -0.05            361,018 5.8
7 خلنت 2820 1            532,896 5.6
8 واحصا 5131 9.17            361,901 5.5
9 خفنر 3667 0              45,155 5.4
10 غشوكو 4742 12.37            221,236 5.2
11 آرمان 902 -2.7       11,902,311 4.9
12 كرمان 4519 2.8         3,271,299 4.6
13 شپترو 2415 5.32         1,695,763 4.6
14 غمينو 4355 5.19            612,997 4.2
15 ثقزوي 3635 10.08         2,079,272 4.2

 

 13961123 حجمهای غیر عادی معاملات

 

 

حجم های غیر عادی معاملات - 30 دی 1396

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

ردیف نماد آخرين قيمت درصد افزايش حجم معاملات ماهانه/حجم روز فصلي/حجم هفته
1 غسالم 3165 4.39 14704500 19.6 11
2 خديزل 4100 1.59 2262000 11.9 1.9
3 داسوه 7176 4.21 770421 6.4 8.2
4 واتي 2388 5.66 5815347 5.8 0.9
5 وثخوز 3495 4.86 205960 5.8 1
6 پلوله 4886 8.34 5628127 5.7 3.2
7 شجم 2499 -0.16 220000 4.6 0.7
8 شيران 4200 3.19 4936209 4.5 1.4
9 دعبيد 26995 0.13 181921 4.1 1.2
10 غمينو 4147 -3.78 676991 4 0.9
11 اطلس 14940 0.78 16484 4 1.4
12 لبوتان 4203 8.32 2381924 3.9 3.8
13 فولاژ 1510 -0.85 11388411 3.8 1.9
14 گوهران 1014 4 2056209 3.7 1.2
15 تابا 4385 -2.53 2159201 3.7 3.8
16 وخاور 2050 -0.49 3822469 3.6 1.2
17 تجار 2040 9.03 3978625 3.6 1.1
18 دحاوي 4179 0.7 401750 3.5 1
19 بهپاك 3961 4.29 1245568 3.5 1.4
20 ولبهمن 2149 4.83 1262410 3.4 3.5

13961030 حجمهای غیر عادی معاملات 

 

 

حجم های غیر عادی معاملات - 26 دی 1396

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

ردیف نماد آخرين قيمت درصد افزايش حجم معاملات ماهانه/حجم روز فصلي/حجم هفته
1 چفيبر 3513 -3.75 495225 6.9 2
2 شاراك 2867 3.32 46576403 6.5 3.8
3 خراسان 7239 4.9 5635089 6.3 2.5
4 تاپيكو 1547 5.02 98930525 6.3 2.3
5 تابا 4222 8.23 1965398 5.5 2.2
6 غمهرا 30000 6.59 56200 5.3 1.6
7 شسپا 14608 -1.3 6598510 4.9 2.7
8 وهور 1340 4.28 1340249 4.8 1.3
9 كرماشا 2951 4.79 6461725 4.6 2.8
10 ثتوسا 1854 11.02 6750056 4.5 1.3
11 وبشهر 1505 4.88 6991920 4.3 1.3
12 دالبر 7749 1.16 1665251 4.2 3.3
13 بكام 2095 4.85 2820329 4.2 1.3
14 قشرين 24179 -3.2 152672 4 0.6
15 شزنگ 8870 -4.62 346686 4 1
16 ثامان 1860 5.8 619156 3.9 2.3
17 كشرق 5720 4.61 358004 3.6 1.4
18 غشهد 2080 -0.72 266696 3.5 0.7
19 فرابورس 3327 4.92 4798805 3.3 7.4
20 وسپه 1373 -1.22 8170668 3 2.7

13961026 حجمهای غیر عادی معاملات

 

 

 

حجم های غیر عادی معاملات - 27 دی 1396

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

ردیف نماد آخرين قيمت درصد افزايش حجم معاملات ماهانه/حجم روز فصلي/حجم هفته
1 ولبهمن 2050 1.49 3652002 11.7 2.9
2 بورس 4870 6.59 12140787 10.1 6
3 شگل 4531 0.22 1055026 9.8 2.2
4 غبشهر 2530 3.43 7574002 7.4 3.8
5 فنورد 5367 0 97631 7.1 0.4
6 پلوله 4510 9.2 4918754 6.7 2.1
7 بمپنا 14000 -0.43 1280861 6.5 1.9
8 كرماشا 3098 4.98 12463279 6.2 4
9 تابا 4499 6.56 2601183 5.4 3.2
10 زنگان 9066 10.24 1142777 5.2 3.1
11 سيدكو 1010 -0.98 407400 5 1.9
12 شتوكا 5416 4.44 1873410 4.7 1.5
13 بميلا 1694 6.54 8470575 4.6 1
14 بكام 2234 6.63 3886052 4.6 2.1
15 شيران 4070 3.51 3873171 4.4 0.9
16 شسپا 14940 2.27 7384654 4.4 3.8
17 بالاس 11384 9.45 206582 4.2 1.1
18 وجامي 1520 7.5 1027661 4.2 0.8
19 حريل 1360 1.42 18386592 4.2 1.1
20 آريان 700 -1.55 1842465 4.1 1.9

13961027 حجمهای غیر عادی معاملات

 

 

 

حجم های غیر عادی معاملات - 25 دی 1396

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

ردیف نماد آخرين قيمت درصد افزايش حجم معاملات ماهانه/حجم روز فصلي/حجم هفته
1 خراسان 6901 4.58 7950778 13.1 1.6
2 رانفور 22408 0.19 588261 12.7 3.3
3 اتكاي 1088 -2.77 3941420 7.2 1.2
4 توريل 1742 -1.64 26926563 6.4 2
5 تابا 3901 2.66 1658313 6.2 1.3
6 دالبر 7660 -1.79 1843041 5.8 2.1
7 فرابورس 3171 4.93 6872849 5.6 6.8
8 غنوش 3680 4.87 400000 5.6 4.8
9 شپديس 7378 4.95 6752732 5.5 1.7
10 شاراك 2775 4.72 25065465 5.1 2.3
11 غبشهر 2340 0.43 3177934 5 1.9
12 كرماشا 2816 3.53 5659221 4.8 1.7
13 كسعدي 1596 4.72 264608 4.8 1.9
14 غسالم 3104 -0.16 70803 4.7 0.5
15 وشمال 760 -5 4820887 4.7 0.5
16 دسينا 17000 -1.16 106674 4.7 2.3
17 كچاد 2180 2.4 59908074 4.6 1.4
18 وبانك 2048 0.64 18537439 4.5 0.9
19 وپترو 1620 1.5 16642365 4.5 1.7
20 آسيا 1743 3.32 2373396 4.4 1.1

13961025 حجمهای غیر عادی معاملات

 

 

حجم های غیر عادی معاملات - 24 دی 1396

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

ردیف نماد آخرين قيمت درصد افزايش حجم معاملات ماهانه/حجم روز فصلي/حجم هفته
1 داسوه 6502 5.5 930959 12.6 7
2 فرابورس 3022 2.93 9229070 10.3 5.5
3 دسينا 17200 -3.86 147984 8.2 1.5
4 كتوكا 3620 1.46 2495859 6.6 2
5 دتماد 5586 -0.36 104303 6.4 1.6
6 ثنام 1460 2.1 8574909 6.2 1
7 شبريز 7796 4.64 23498296 5.6 1.7
8 قشرين 24600 -1.6 173867 5.3 0.4
9 غشصفا 5099 -1.28 242388 5.1 1.6
10 كطبس 3211 8.74 6434957 4.9 1.5
11 وپست 1713 -6.8 10119972 4.9 1.7
12 خبهمن 1117 1.55 25794663 4.4 1.2
13 كهمدا 2070 -0.62 2952325 4.2 4.7
14 دفرا 7366 -3.32 92874 3.8 0.9
15 قزوين 4758 5.97 5013860 3.3 1.1
16 زمگسا 5200 -1.65 596169 3.3 1.2
17 بنو 824 1.1 3378122 3.2 0.6
18 لبوتان 3421 2.58 1211941 3.1 1.5
19 بورس 4163 3.1 1486185 3 1.8
20 ثتوسا 1765 -0.84 3503455 2.9 0.9

13961024 حجمهای غیر عادی معاملات

حجم های غیر عادی معاملات - 23 دی 1396

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

ردیف نماد آخرين قيمت درصد افزايش حجم معاملات ماهانه/حجم روز فصلي/حجم هفته
1 بسويچ 7510 -4.33 353423 11.1 3.3
2 كهمدا 2083 4.15 5989580 10.5 3.9
3 دفرا 7619 -4.76 111963 5.5 0.5
4 دعبيد 26295 0.64 156678 4.9 1.2
5 فنورد 5209 0.06 58376 4.7 0.2
6 دبالك 1743 -2.63 870557 4.4 2.8
7 فرابورس 2936 4.86 1879125 4.3 2.1
8 فسا 828 1.6 109109451 3.5 7.9
9 ثتوسا 1780 10.01 3343594 3.2 0.7
10 شزنگ 9101 -10.77 234714 3.1 0.5
11 وآذر 5597 2.83 3759974 3 3
12 ثغرب 800 -3.61 2669426 2.7 1.6
13 وپترو 1530 5.15 8008373 2.6 0.9
14 شكربن 4521 4.1 3673500 2.5 0.5
15 نيرو 5785 4.14 428030 2.5 1.1
16 وثخوز 3051 5.21 57094 2.4 0.4
17 قشكر 1940 -3.58 1015253 2.3 0.8
18 زنگان 7113 4.68 371795 2.3 3.3
19 قهكمت 4500 -0.68 820070 2.2 1.6
20 ثنام 1430 -0.69 2021128 2.1 0.5

13961023 حجمهای غیر عادی معاملات

حجم های غیر عادی معاملات - 20 دی 1396

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

13961022 حجمهای غیر عادی معاملات

 

ردیف نماد آخرين قيمت درصد افزايش حجم معاملات میانگین حجم ماهانه/حجم روز میانگین حجم فصلي/حجم هفته
1 پرديس 1100 2.8          10,015,400 17.3 8.3
2 ثاباد 2450 2.94          12,077,549 11.1 3.3
3 شاملا 12527 -0.43            1,590,146 10.5 9.2
4 دپارس 8549 -4.91               521,866 8.4 3.4
5 زنگان 6795 9.76               981,601 6.6 3
6 دسانكو 1710 3.14            6,178,420 5.6 6
7 وتوصا 1608 0.5            5,462,464 5.1 0.9
8 شتوكا 5360 -0.35            1,607,842 5.1 1.8
9 ودي 1150 2.5          13,986,705 4.5 1.8
10 شاراك 2617 -0.11          15,198,891 4 1.2
11 ورازي 1670 9.8            2,818,428 3.6 1.4
12 ثنام 1440 -4.7            3,454,819 3.5 0.4
13 كي بي سي 2585 -2.45               259,161 3.4 2.1
14 دسبحان 4170 -3.02               522,113 3.4 3
15 فسا 815 3.3          85,528,902 3.3 7.9
16 سفار 6246 -0.79                 12,000 3 2.6
17 خلنت 2686 -4.07               380,327 3 2.4
18 ثنور 4800 6.9               438,500 3 2.2
19 كفرا 4063 2.86            6,544,793 2.5 1.7

20

ثباغ 1682 -5.4            1,190,523 2.4 0.8