سام سهام - فایرا

تحلیل تکنیکال فایرا - هدف احتمالی در 282

فایرا از کف 114 با شتاب کامل در حال پیشروی و شکستن مقاومت هاست. در حال حاضر مهمترین مقاومت در 200 تومان، پیش روی فایراست که اگر شکسته شود هدف احتمالی در 282 خواهد بود. سناریوی احتمالی میان مدت در نمودار ترسیم شده است.

13970222 تحلیل تکنیکال فایرا