سام سهام - تاپیکو

تحلیل تکنیکال تاپیکو - آماده خروج از روند نزولی بلندمدت

تاپیکو در4 سال گذشته در یک روند نزولی گرفتار بوده است که از سقف 212 تا کف 119 ادامه داشته است. اما از سوی دیگر قیمت از کف 119 موج صعودی جدیدی شروع کرده است که میتواند این روند نزولی را پایان دهد. قیمت یک بار تا مقاومت 188 دست پیدا کرده اما مجددا عقب نشینی کرده است. احتمالا موج صعودی جدیدی برای تست مجدد این مقاومت در راه باشد. سناریوی احتمالی در نمودار ترسیم شده است:

 13970431 تحلیل تکنیکال تاپیکو

نگاهی به روند سودسازی و عملکرد فروش تاپیکو

در نمودار بعدی روند سودآوری تاپیکو در سال های 1389 تا 1395 تصویر شده است. اوج سود هر سهم در سال 91 بوده و پس از آن روند سود هر سهم کاهشی بوده است.

13970430 سود هر سهم تاپیکو

روند فروش تاپیکو تا سال 94 صعودی بوده اما پس از آن کاهش سافته است.

13970430 فروش سالیانه تاپیکو