تحلیل تکنیکال

حجم های مشکوک

برنده ها و بازنده ها

با تشکیل خرچنگ نزولی و معاملات روز سه شنبه احتمال برگشت موقت از محدوده 4 میلیون تومان بیشتر شده است. این برگشت ممکن است قیمت را تا حمایت 3 میلیون و 594 هزار تومانی کاهش دهد. سناریوی احتمالی در نمودار ترسیم شده است.

13970502 GCDY97

در نمودار سکه تحویل دی یک سر و شانه تشکیل شده و خط گردن نیز شکسته شده است. با توجه به هدف الگوی سر و شانه بنظر میرسد قیمت تا حدود 3 میلیون کاهش یابد که میتواند موقعیت مناسبی برای خرید بوجود آورد.

13970421 GCDY97