حجم های مشکوک معاملات؛ سه شنبه 20 آذر 1397

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

اصطلاح "حجم های مشکوک معاملات" زمانی استفاده می شود که به صورت غیر عادی شاهد افزایش حجم معاملات باشیم. این حجم های غیر عادی، معمولا نشانه هایی از تغییر مهم در روند یک سهام و یا تقویت سرعت تغییرات قیمتی هستند. با پایش و تحلیل حجم های مشکوک میتوانیم روند آتی سهم را بهتر تفسیر کنیم.

این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
خموتور 4173 3.29 7.6
وبشهر 2129 4.21 6.4
دفارا 6424 5.12 5.1
سيلام 3408 9.94 4.6
فپنتا 37153 3.81 4.1
غچين 10627 2.56 4
وتوكا 1509 4.94 4
ثنوسا 2653 4.2 3.9
غشاذر 2134 4.1 3.4
كاوه 3667 -4.16 3.3
دكيمي 3550 2.63 3.1
پاكشو 21741 3.53 3.1
بنيرو 4339 5.44 2.7
دسينا 16784 1.11 2.6
وپترو 2046 6.01 2.6

13970920 unusual volumes

 

حجم های مشکوک معاملات؛ دوشنبه 19 آذر 1397

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

اصطلاح "حجم های مشکوک معاملات" زمانی استفاده می شود که به صورت غیر عادی شاهد افزایش حجم معاملات باشیم. این حجم های غیر عادی، معمولا نشانه هایی از تغییر مهم در روند یک سهام و یا تقویت سرعت تغییرات قیمتی هستند. با پایش و تحلیل حجم های مشکوک میتوانیم روند آتی سهم را بهتر تفسیر کنیم.

این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
حخزر 3419 4.97 8.7
فافزا 13487 11.1 7.6
سرود 1581 -1.86 7.5
پخش 1957 -4.72 6.1
توريل 2315 13.37 6.1
سنير 16944 -5 5.6
لخانه 6880 -11.44 5.3
فروس 6605 6.34 4.7
گپارس 8429 4.46 4.6
دكيمي 3459 1.56 4.5
وسديد 12300 6.96 4.4
ثنام 1425 1.42 4.3
غشصفا 10465 9.58 4.1
خعمرا 5000 9.99 4.1
سپرمي 1299 8.25 3.9

13970919 unusual volumes

 

حجم های مشکوک معاملات؛ یکشنبه 18 آذر 1397

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

اصطلاح "حجم های مشکوک معاملات" زمانی استفاده می شود که به صورت غیر عادی شاهد افزایش حجم معاملات باشیم. این حجم های غیر عادی، معمولا نشانه هایی از تغییر مهم در روند یک سهام و یا تقویت سرعت تغییرات قیمتی هستند. با پایش و تحلیل حجم های مشکوک میتوانیم روند آتی سهم را بهتر تفسیر کنیم.

این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
ثعتما 3290 1.61 10.2
دامين 2600 10.73 8
فافزا 12140 8.57 7
غشهد 5956 4.95 5.8
سدبير 1579 4.85 5.7
حخزر 3257 5 5.7
غگل 11999 1.98 5.6
شفا 4036 4.91 5.4
وليز 956 2.8 5.3
گپارس 8069 10.53 5.3
غصينو 7304 9.08 5.2
وبهمن 1270 0 5
وپخش 11000 1.82 4.7
دكوثر 1874 4.69 4.7
ثنام 1405 9.94 4.6

13970918 unusual volumes