درباره افزایش پیش بینی درآمد قزوین

"قزوین" سود سال مالی منتهی به پایان اسفند 96 را از 165 هزار و 199 میلیون ریال به 229 هزار و 460 میلیون ریال افزایش داد.قند قزوین

شرکت کارخانجات قند قزوین با سرمایه ثبت شده 330 میلیارد و 196 میلیون ریال درباره تغییر با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم توضیح داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، کارخانجات قند قزوین درباره افزایش سود خالص پیش بینی درآمد هر سهم توضیح داد.

"قزوین" سود سال مالی منتهی به پایان اسفند 96 را از 165 هزار و 199 میلیون ریال به 229 هزار و 460 میلیون ریال افزایش داد.

این شرکت درباره دلایل این تغییر با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم اینگونه توضیح داد: افزایش جذب چغندر قند و افزایش تولید محصولات و شناسایی یارانه دولتی (مابه التفاوت فروش شکر) و اصلاح نرخ فروش شکر، تفاله و ملاس مهمترین عوامل این تغییر با اهمیت هستند.