حسن روحانی

گزیده سخنان رئیس جمهوری در گفت و گوی تلویزیونی با مردم

13970516 گزیده سخنان رییس جمهور