تحلیل تکنیکال

حجم های مشکوک

برنده ها و بازنده ها

در نمودار سکه تحویل دی یک سر و شانه تشکیل شده و خط گردن نیز شکسته شده است. با توجه به هدف الگوی سر و شانه بنظر میرسد قیمت تا حدود 3 میلیون کاهش یابد که میتواند موقعیت مناسبی برای خرید بوجود آورد.

13970421 GCDY97