حجم های مشکوک, شفا, ثعتما, دامین, فافزا, غشهد, سدبیر, حخزر, غگل, ولیز, گپارس, غصینو, وبهمن, وپخش, دکوثر, ثنام

حجم های مشکوک معاملات؛ یکشنبه 18 آذر 1397

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

اصطلاح "حجم های مشکوک معاملات" زمانی استفاده می شود که به صورت غیر عادی شاهد افزایش حجم معاملات باشیم. این حجم های غیر عادی، معمولا نشانه هایی از تغییر مهم در روند یک سهام و یا تقویت سرعت تغییرات قیمتی هستند. با پایش و تحلیل حجم های مشکوک میتوانیم روند آتی سهم را بهتر تفسیر کنیم.

این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
ثعتما 3290 1.61 10.2
دامين 2600 10.73 8
فافزا 12140 8.57 7
غشهد 5956 4.95 5.8
سدبير 1579 4.85 5.7
حخزر 3257 5 5.7
غگل 11999 1.98 5.6
شفا 4036 4.91 5.4
وليز 956 2.8 5.3
گپارس 8069 10.53 5.3
غصينو 7304 9.08 5.2
وبهمن 1270 0 5
وپخش 11000 1.82 4.7
دكوثر 1874 4.69 4.7
ثنام 1405 9.94 4.6

13970918 unusual volumes