سپرمی, خعمرا, غشصفا, ثنام, وسدید, دکیمی, گپارس, فروس, لخانه, سنیر, توریل, پخش, سرود, فافزا, حخزر, حجم های مشکوک

حجم های مشکوک معاملات؛ دوشنبه 19 آذر 1397

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

اصطلاح "حجم های مشکوک معاملات" زمانی استفاده می شود که به صورت غیر عادی شاهد افزایش حجم معاملات باشیم. این حجم های غیر عادی، معمولا نشانه هایی از تغییر مهم در روند یک سهام و یا تقویت سرعت تغییرات قیمتی هستند. با پایش و تحلیل حجم های مشکوک میتوانیم روند آتی سهم را بهتر تفسیر کنیم.

این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
حخزر 3419 4.97 8.7
فافزا 13487 11.1 7.6
سرود 1581 -1.86 7.5
پخش 1957 -4.72 6.1
توريل 2315 13.37 6.1
سنير 16944 -5 5.6
لخانه 6880 -11.44 5.3
فروس 6605 6.34 4.7
گپارس 8429 4.46 4.6
دكيمي 3459 1.56 4.5
وسديد 12300 6.96 4.4
ثنام 1425 1.42 4.3
غشصفا 10465 9.58 4.1
خعمرا 5000 9.99 4.1
سپرمي 1299 8.25 3.9

13970919 unusual volumes