تحلیل تکنیکال, اپرداز

تحلیل تکنیکال اپرداز - کف 612 پایان موج 2 ؟

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

در تحلیل قبل ذکر شد که اپرداز از قله 1518 روند نزولی شدیدی را شاهد بوده که قیمت را بیش از 50% کاهش داده است. سناریوی ذکر شده در نمودار قبل محقق شد و حالا این احتمال تقویت شده است که کف 612 پایان موج 2 الیوت بوده و شاهد آغاز موج 3 الیوت باشیم. سناریوی احتمالی در نمودار ترسیم شده است:

13970519 تحلیل تکنیکال اپرداز

 

چاپ

خساپا, تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال خساپا - استارت جدید از کف 76

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

خساپا در مواجهه با خط روند نزولی هنوز قدرتمند ظاهر نشده و این خط مهم را هنوز شکست نداده است. استارت جدید از کف 76 احتمالا میتواند خط روند آغاز شده از سقف 196 تومان را شکست دهد. سناریوی احتمالی میان مدت در نمودار ترسیم شده است.

13970516 تحلیل تکنیکال خساپا

چاپ

تحلیل تکنیکال, ثعمرا

تحلیل تکنیکال ثعمرا - برگشت مجدد به خط روند نزولی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

در تحلیل قبل گفته شد که روند نزولی 2 ساله ثعمرا شکسته شده و احتمالا شاهد موج سوم الیوت خواهیم بود. با برگشت قیمت به خط روند و واکنش قوی صعودی به این خط احتمال صعود قوی در موج سوم قوت گرفته است. سناریوی احتمالی در نمودار ترسیم شده است.

13970516 تحلیل تکنیکال ثعمرا
 

چاپ