ذوب

تحلیل تکنیکال ذوب - استارت جدید از کف 76

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

ذوب در یک کانال صعودی بلند مدت در حال پیشروی است. با تثبیت کف 76 و صعود قوی در هفته گذشته بنظر میرسد موج صعودی قدرتمندی در جریان است. سناریوی احتمالی در نمودار ترسیم شده است:
13960924 تحلیل تکنیکال هفتگی ذوب

 

چاپ