تحلیل تکنیکال فاسمین - پایان موج سوم

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

فاسمین 4 ماه گذشته شاهد افزایش بی سابقه تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت تاریخی بوده است. اما این افزایش قیمت در حال رسیدن به پایان است. سناریوی احتمالی در نمودار ترسیم شده است.

13961111 تحلیل تکنیکال نمودار ماهانه فاسمین

 

چاپ