تحلیل تکنیکال, خپارس

تحلیل تکنیکال خپارس - ظهور پروانه صعودی

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 خپارس همچنان در موج 4 سیکل قرار دارد و احتمالا بزودی یکبار دیگر برای آزمایش حمایت 68 شاهد نزول دیگری باشیم. این سهم در حال تقلا برای خروج از خط روند نزولی است که از سقف های 159 و 123 تشکیل شده است. سناریوی احتمالی در نمودار ترسیم شده است.

13970317 تحلیل تکنیکال خپارس
 

چاپ