خساپا, تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال خساپا - پیشروی تا 109

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

سناریوی ذکر شده در تحلیل قبل در حال وقوع است و قیمت خساپا تا مرز 109 تومان افزایش یافت. سناریوی احتمالی میان مدت در نمودار ترسیم شده است.

13970608 تحلیل تکنیکال خساپا

چاپ