خساپا, تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال خساپا - بازگشت به کف 71

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

خساپا پس از رشد کوتاهی از کف 71 تا 84 مجددا شاهد افزایش عرضه بوده و قیمت به محدوده کف 71 بازگشته است. سناریوی احتمالی میان مدت در نمودار ترسیم شده است.

13970317 تحلیل تکنیکال خساپا

چاپ