تحلیل تکنیکال, خساپا

تحلیل تکنیکال خساپا - استارت جدید از کف 76

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

خساپا در مواجهه با خط روند نزولی هنوز قدرتمند ظاهر نشده و این خط مهم را هنوز شکست نداده است. استارت جدید از کف 76 احتمالا میتواند خط روند آغاز شده از سقف 196 تومان را شکست دهد. سناریوی احتمالی میان مدت در نمودار ترسیم شده است.

13970516 تحلیل تکنیکال خساپا

چاپ