هرمز

گزارش عملکرد هرمز

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

شرکت فولاد هرمزگان جنوب که با سرمایه 1.5 هزار میلیارد تومانی به دلیل زیان ده شدن شرکت برای دو سال مالی متوالی حسابرسی شده مشمول فرایند تعلیق شده،گزارش عملکرد اسفند ماه خود را منتشر کرد که مطابق با آن موفق به فروش 384 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 15 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.

هرمز فولاد هرمزگان جنوب لوگو

همچنین مجموع کل فروش "هرمز" از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 2748 میلیارد تومان رسیده (معادل 108 درصد از بودجه) و کل مبلغ فروش این شرکت فرابورسی در سال مالی  گذشته مبلغ 1528 میلیارد تومان بوده است .با توجه به فروش خوب شرکت، "هرمز" تعدیل خواهد داشت.