خراسان

گزارش عملکرد خراسان

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

شرکت پتروشیمی خراسان با سرمایه 178.9 میلیارد تومانی گزارش عملکرد اسفند ماه را منتشر کرد که مطابق با آن در ماه مذکور موفق به فروش 61 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 11 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.

خراسان پتروشیمی خراسان لوگو

مجموع کل فروش "خراسان" از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 565 میلیارد تومان رسیده (معادل 101 درصد از بودجه) و کل مبلغ فروش این شرکت فرابورسی در سال مالی  گذشته مبلغ 434 میلیارد تومان بوده است.این شرکت در سال مالی 96 توانسته 608 هزار تن اوره تولید و 523 هزار تن اوره را به فروش برساند.نرخ فروش اوره در اسفند ماه افزایش 3 درصدی نسبت به ماه قبل داشته است.