بفجر

گزارش عملکرد بفجر

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

شرکت پتروشیمی فجر با سرمایه 650 میلیارد تومانی گزارش عملکرد اسفند ماه خود را منتشر کرد که مطابق با آن در ماه مذکور موفق به فروش 121 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 8 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.

بفجر پتروشیمی فجر لوگو

همچنین مجموع کل فروش "بفجر" از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 1500 میلیارد تومان رسیده (معادل 97 درصد از بودجه) .کل مبلغ فروش این شرکت بورسی در سال مالی گذشته شرکت مبلغ 1441 میلیارد تومان بوده است .با توجه به مصرف یوتیلیتی ( اضافه بر دیماند قرارداد) از طرف مشتریان ، مطابق قرارداد نرخ فروش محصولات مازاد بر مصرف دو برابر نرخ مصوب محاسبه و جهت مشتریان ارسال می شود که این امر باعث شده تا نرخ میانگین فروش محصولات بیشتر از نرخ مصوب شود. محصول برق شامل برق اکتیو و راکتیو است.