نگاهی به صورت های مالی 9 ماهه "ذوب"

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان با انتشار عملکرد 9 ماهه خود اعلام کرد در دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 96 مبلغ 51 میلیارد و 457 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 2 ریال سود به ازای هر سهم محقق کرد.13961029 ذوب لوگو نرمال

گفتنی است این شرکت در دوره مشابه سال مالی قبل 221 ریال زیان شناسایی کرده بود. همچنین این شرکت در پایان سال مالی قبل به ازای هر سهم 224 ریال زیان محقق کرد.

با افزوده شدن زیان انباشته ابتدای سال به سود خالص دوره در نهایت مبلغ 21 هزار و 406 میلیارد و 929 میلیون ریال زیان انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.