فولاد(نماد فولاد مبارکه اصفهان)

تحقق ۱۰۱ درصدی بودجه فولاد در عملکرد ۱۲ ماهه سال گذشته

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

شرکت فولاد مبارکه توانست در ۱۲ ماهه سال مالی گذشته مبلغ ۱۵.۸ هزار میلیارد تومان معادل ۱۰۱ درصد از بودجه را محقق سازد.

فولاد مبارکه لوگو

شرکت فولاد مبارکه با سرمایه 7.5 هزار میلیارد تومانی گزارش عملکرد فروش اسفند ماه و 12 ماهه سال 96 را منتشر کرد که مطابق با آن در ماه مذکور موفق به فروش 1.73 هزار میلیارد تومان انواع محصول خود معادل 11 درصد از بودجه کل شده است.

مجموع کل فروش "فولاد" از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 15.8 هزار میلیارد تومان معادل 101 درصد از بودجه رسیده است. همچنین کل مبلغ فروش این شرکت بورسی در سال مالی 95 مبلغ 10108 میلیارد تومان بوده است.