حجم های مشکوک معاملات - 24 شهریور 1397

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

حجم های مشکوک معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
غصينو 6220 -1.13 12.1
سخوز 4732 4.88 10.8
غدشت 8459 0.09 10.1
وثخوز 8290 6.36 9.9
توسعه 1034 4.55 9.4
وآفري 1300 12.95 9.3
كمرجان 8427 4.94 8.6
وسنا 3600 24.14 7.9
مداران 3270 5.11 7.7
دشيري 33807 0.02 7.3
وخارزم 1035 -2.17 6.9
بسويچ 7408 81.52 6.9
وپخش 8682 3.48 6.7
غچين 8600 2.33 6.1
دهدشت 2000 56.86 6

13970624 unusual volumes