حجم های مشکوک معاملات - 21 شهریور 1397

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سام سهام حجم های غیر عادی یا حجم های مشکوک معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
كوثر 1613 4.13 15
سخاش 10193 -0.01 13.6
غچين 8404 10.25 13.2
توسعه 989 33.11 9.9
كسرام 4811 4.97 9.5
وهور 1476 3.65 9.3
دكيمي 4179 -2.25 8.9
فوكا 2000 43.88 8.6
بنيرو 5220 2.78 8.2
سيلام 3498 3.95 8.2
ثنور 1679 9.03 7.9
وسنا 2900 9.43 7.4
تجار 4189 0.94 7.2
سيدكو 1462 4.43 6.8
پارسيان 1570 4.88 6.6

13970621 unusual volumes