حجم های مشکوک معاملات - 1397/7/1

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

اصطلاح "حجم های مشکوک معاملات" زمانی استفاده می شود که به صورت غیر عادی شاهد افزایش حجم معاملات باشیم. این حجم های غیر عادی، معمولا نشانه هایی از تغییر مهم در روند یک سهام و یا تقویت سرعت تغییرات قیمتی هستند. با پایش و تحلیل حجم های مشکوک میتوانیم روند آتی سهم را بهتر تفسیر کنیم.

این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
وملي 15185 0.19 18
ملت 2174 5.79 13.1
ممسني 2460 7.61 8.9
وسينا 1313 4.87 8.5
دشيمي 3524 4.94 8.4
سهرمز 6387 2.34 7.7
غمهرا 31694 -3.4 7.3
شپاكسا 7450 4.2 7.3
غپينو 3701 4.9 7.1
حكشتي 4312 4.97 6.8
واتي 2384 4.75 6
غگل 13788 4.96 5.9
ولبهمن 2071 4.75 5.6
كپرور 15352 9.66 5.6
ساربيل 7320 4.99 5.5

13970701 unusual volumes