حجم های مشکوک معاملات؛ چهار شنبه 18 مهر 1397

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

اصطلاح "حجم های مشکوک معاملات" زمانی استفاده می شود که به صورت غیر عادی شاهد افزایش حجم معاملات باشیم. این حجم های غیر عادی، معمولا نشانه هایی از تغییر مهم در روند یک سهام و یا تقویت سرعت تغییرات قیمتی هستند. با پایش و تحلیل حجم های مشکوک میتوانیم روند آتی سهم را بهتر تفسیر کنیم.

این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
قچار 9998 -1.78 6.6
فبستم 1520 24.28 4.7
كيسون 2213 5.99 4.5
رفاه 19000 0.01 3.3
بمپنا 16895 0.72 3.2
سشمال 1527 -4.98 3.2
حسير 2907 -0.85 3.1
ثفارس 1927 -4.37 3
ثاژن 2600 -4.45 2.8
ساراب 1512 -4.97 2.7
حسينا 12008 1.81 2.7
وسين 2169 4.03 2.4
ثتوسا 7698 8.77 2.3
سپ 13698 3.69 2.3
توريل 1865 -3.77 2.3

13970718 unusual volumes