حجم های مشکوک معاملات - 9 مرداد 1397

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
سمازن 2436 10.53 66 1406165 14.7
كسعدي 1459 9.12 186 1242506 14.6
سخزر 3060 -3.47 277 1797663 14.3
سدشت 1640 -1.09 49 463466 13.8
فخاس 5672 0.02 44 2100700 13.4
دزهراوي 7660 -0.07 98 138624 10.9
غپينو 2731 -0.11 116 712912 10.5
سصفها 6075 4.72 49 134624 7.8
گوهران 1010 6.32 292 7025039 7.7
پكرمان 2790 4.77 271 10789977 7
وتوسم 1410 4.68 332 8859781 7
فروس 3457 1.68 225 1300770 6.9
غشان 3255 11.4 208 1382914 6.4
خپويش 17175 9.91 77 396711 6.4
شكلر 4616 4.67 108 994835 6.3

13970509 unusual volumes