حجم های مشکوک معاملات - 8 مرداد 1397

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
سدشت 1658 0 19 160806 15.5
كپرور 5665 4.91 544 9592270 10.3
ميدكو 2606 4.49 4115 128546921 8.8
فجر 5825 6.78 48 163611 8.6
وصندوق 1622 5.87 2267 84104795 8.1
تايرا 2310 -0.86 173 3483240 7.8
وتوصا 1450 1.33 558 9875371 7.6
سرچشمه 4600 1.45 1742 31504519 7
وتوسم 1347 6.9 304 5422556 6.2
بشهاب 3985 2.18 138 809062 5.6
هرمز 2799 4.91 1715 33218367 5.1
اخابر 1797 -2.86 777 16346608 5
شنفت 7010 3.68 126 866598 5
سيستم 3950 -0.12 82 1333352 5
كتوكا 3060 -0.13 740 4275203 4.7

13970508 unusual volumes