حجم های مشکوک معاملات - 8 خرداد 1397

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
غگل 15444 -3.46 22 768785 17
كايتا 22000 13.64 84 611189 14.5
پاسا 1271 2.83 381 5858422 10.7
داسوه 7350 0.38 160 1606051 8.2
چفيبر 4515 4.63 183 2713048 7.8
20-محصولات چوب 65436.4 4.24 183 2713048 7.8
هرمز 2257 3.53 1085 21565259 7.7
ثپرديس 1263 4.21 638 9589409 7.7
شرنگي 7416 7.59 89 215663 7.1
وآرين 952 9.43 1740 35099119 5.9
شستان 667 9.7 709 7138690 5.9
پدرخش 3451 4.29 211 1199814 5.8
بپاس 2625 0.19 85 1425923 5.7
بهپاك 3806 5.23 733 5179919 5.5
بميلا 1375 7.42 734 5890983 5.3

13970308 unusual volumes