حجم های مشکوک معاملات - 7 خرداد 1397

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
چفيبر 4315 0.35 156 2318583 10.7
20-محصولات چوب 62774.1 4.62 156 2318583 10.7
حرهشا 4330 -2.43 238 1521988 9.7
دلر 3584 0.39 236 1540686 9.6
دفارا 3600 4.68 21 135000 8.6
پلوله 5121 1.77 1814 7518340 6.7
سفارود 795 2.19 313 4254124 5.7
واعتبار 1520 -0.65 90 3291923 5.5
شسينا 6892 4.27 53 115544 5.2
چكارن 6443 3.74 590 3871036 5.1

13970307 unusual volumes