حجم های مشکوک معاملات - 6 مرداد 1397

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
وثوق 2826 0.93 207 2003283 15.1
واعتبار 1992 0.05 527 7900000 14.7
دعبيد 30000 2.73 155 239703 9
دجابر 4210 -0.19 43 640105 9
شاملا 13300 1.52 43 422992 8.1
شپديس 9278 4.6 478 11778942 8.1
تبرك 1851 3.99 2074 20991195 7.4
ولبهمن 1536 0.13 211 2536295 7.1
وتوكا 1004 4.47 2456 85865661 6.9
جم 11450 6.33 512 12737154 6.7
گكوثر 9000 -3.23 52 171669 6.5
وغدير 1262 5.17 3378 126839605 6.4
شراز 13700 18.17 439 2713562 5.1
ساروج 1301 -9.15 242 1928057 5
پترول 1180 5.45 1111 24573144 4.2

13970506 unusual volumes