حجم های مشکوک معاملات - 6 خرداد 1397

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
فاما 2533 1.28 126 1737932 15.1
داسوه 7400 -1.19 67 1640860 12.9
خراسان 5728 4.12 423 9028686 9.9
دكيمي 6099 4.97 58 361119 8.8
دلر 3570 -0.5 102 785589 8.5
دسبحان 3493 4.8 113 1400446 8.1
شگل 4599 4.9 73 429914 7.1
زگلدشت 4249 4.97 178 768161 6.6
جم 10090 -0.14 195 4535557 6.5
ونيرو 1190 4.02 223 3077923 5.8

13970306 unusual volumes