حجم های مشکوک معاملات - 5 خرداد 1397

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
كاوه 2463 5.26 1685 57138655 12.1
تابا 3781 9.12 535 4202752 10.7
شگل 4384 2.89 95 348646 8.8
سباقر 1095 7.25 582 6532091 7.1
اتكام 1040 1.46 27 462886 6.9
وسنا 1750 0 71 1106805 6.7
پخش 1365 -4.14 207 1594805 6.6
قجام 2608 -0.76 1814 16228191 6.3
غگلستا 6961 3.99 61 300509 6.2
رتاپ 2375 -3.57 182 1838609 5.9

13970305 unusual volumes