حجم های مشکوک معاملات - 31 اردیبهشت 1397

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
سكرما 1962 -2.39 199 4824829 14.6
شصفها 2500 11.11 500 7050942 12.8
ساروم 2087 4.98 249 7276024 11.5
ولبهمن 1930 -3.88 164 1467333 9.8
سدبير 1350 0 46 1663300 9.8
دانا 2445 1.79 190 1816894 6.6
پاكشو 13480 4.9 206 1139964 6.2
سجام 1000 1.11 170 1960330 5.9
خمهر 1600 1.59 1110 11809560 5.6
فسپا 1719 4.95 207 1879987 5.4

13970231 unusual volumes