حجم های مشکوک معاملات - 30 دی 1396

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

ردیف نماد آخرين قيمت درصد افزايش حجم معاملات ماهانه/حجم روز فصلي/حجم هفته
1 غسالم 3165 4.39 14704500 19.6 11
2 خديزل 4100 1.59 2262000 11.9 1.9
3 داسوه 7176 4.21 770421 6.4 8.2
4 واتي 2388 5.66 5815347 5.8 0.9
5 وثخوز 3495 4.86 205960 5.8 1
6 پلوله 4886 8.34 5628127 5.7 3.2
7 شجم 2499 -0.16 220000 4.6 0.7
8 شيران 4200 3.19 4936209 4.5 1.4
9 دعبيد 26995 0.13 181921 4.1 1.2
10 غمينو 4147 -3.78 676991 4 0.9
11 اطلس 14940 0.78 16484 4 1.4
12 لبوتان 4203 8.32 2381924 3.9 3.8
13 فولاژ 1510 -0.85 11388411 3.8 1.9
14 گوهران 1014 4 2056209 3.7 1.2
15 تابا 4385 -2.53 2159201 3.7 3.8
16 وخاور 2050 -0.49 3822469 3.6 1.2
17 تجار 2040 9.03 3978625 3.6 1.1
18 دحاوي 4179 0.7 401750 3.5 1
19 بهپاك 3961 4.29 1245568 3.5 1.4
20 ولبهمن 2149 4.83 1262410 3.4 3.5

13961030 حجمهای غیر عادی معاملات