حجم های مشکوک معاملات - 30 اردیبهشت 1397

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
دارو 4790 4.31 231 2190431 12.7
خمهر 1575 1.68 847 15296130 10
ونوين 1103 -0.09 81 6955343 9.1
سجام 989 6.34 177 1894928 8
ساروم 1988 3.66 111 2079300 7.7
خديزل 3635 -2.02 41 663244 6.9
دامين 1427 -0.56 53 821998 6.3
غپاك 1455 3.78 657 13254835 6
ثباغ 2088 -2.79 283 2353583 5.7
وسين 1170 7.44 1139 13378377 5.7

13970230 unusual volumes