حجم های مشکوک معاملات - 3 مرداد 1397

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
دتهران‌ 29800 0 21 1039328 18.9
خفولا 2521 0 43 539417 7.1
نمرينو 5500 3.77 9 140200 6.3
شسپا 15638 5.22 563 4557743 5.4
سپاها 812 4.1 732 12661569 5.3
بخاور 500 0 172 8232300 5
تيپيكو 4537 -1.37 65 816001 4.9
سكرد 797 2.97 235 3303622 4.9
سجام 854 -3.94 176 1720604 4.6
سشرق 750 4.17 539 16874641 4.4
شيراز 3021 4.82 417 12001466 4.2
آپ 15170 6.07 904 2969090 4.1
ثغرب 888 5.59 475 5459997 4.1
سدور 826 3.77 1388 17173716 3.8
سخزر 3328 -4.23 33 134302 3.8

13970503 unusual volumes