حجم های مشکوک معاملات - 29 اردیبهشت 1397

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
دتماد 4570 3.28 57 834510 13.5
بمپنا 11385 0.63 47 1149664 13.1
ثاباد 2180 4.36 950 16018366 12.6
دشيمي 2044 -5.68 29 1006602 11.1
دپارس 9600 -1.67 49 500908 9.1
ثنظام 2490 3.79 140 1413717 9
فاما 2601 -0.08 42 219901 8.8
ثپرديس 1161 3.66 257 3427805 8
سقاين 22317 2.32 6 19554 7.5
واميد 2250 -1.23 839 17742005 7.3

13970229 unusual volumes