حجم های مشکوک معاملات - 28 بهمن 1396

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

ردیف نماد آخرين قيمت درصد افزايش حجم معاملات ماهانه/حجم روز
1 وبملت 1010 -1.94 78688105 8.5
2 شاملا 13801 -0.71 212080 7.5
3 قاسم 2970 1.89 2494480 6.7
4 گكيش 4271 5.22 847188 6.7
5 اعتلا 969 -1.02 1370436 6.2
6 گپارس 6305 7.43 834176 6.2
7 ثاخت 835 3.73 3946654 6.1
8 تيپيكو 4651 -1.08 950175 6
9 معيار  1589 10.04 613233 6
10 سغرب 2978 5.23 1106867 5.8
11 ذوب 897 6.66 263729650 5.8
12 وجامي 1541 0 2733830 5.3
13 دسبحان 3826 -2.02 986330 4.8
14 ولغدر 991 5.65 4266722 4.3
15 والبر 2128 -2.25 1038083 4.2

13961128 حجمهای غیر عادی معاملات