حجم های مشکوک معاملات - 27 تیر 1397

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
ولملت 1411 0.79 935 13522687 8.7
تبرك 1780 0 565 17652723 8
وسينا 948 0.96 552 12796283 6.1
ودي 1200 4.71 211 2264831 6
نوين 990 6.34 84 2517600 5.8
وحافظ 3170 5.67 556 6050000 5
دفرا 6700 -2.9 16 201570 4.6
بموتو 3951 3.02 107 639467 4.6
خساپا 952 4.16 23523 656314784 4.5
غسالم 3371 -0.03 9 43877 3.8
خكمك 1009 2.96 706 9569178 3.7
سجام 771 -0.39 54 683460 3.6
افرا 2563 5 24 257493 3.5
خاذين 1891 5 2893 48268275 3.3
خنصير 3102 -2.42 29 414025 3.2

13970427 unusual volumes