حجم های مشکوک معاملات - 26 دی 1396

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

ردیف نماد آخرين قيمت درصد افزايش حجم معاملات ماهانه/حجم روز فصلي/حجم هفته
1 چفيبر 3513 -3.75 495225 6.9 2
2 شاراك 2867 3.32 46576403 6.5 3.8
3 خراسان 7239 4.9 5635089 6.3 2.5
4 تاپيكو 1547 5.02 98930525 6.3 2.3
5 تابا 4222 8.23 1965398 5.5 2.2
6 غمهرا 30000 6.59 56200 5.3 1.6
7 شسپا 14608 -1.3 6598510 4.9 2.7
8 وهور 1340 4.28 1340249 4.8 1.3
9 كرماشا 2951 4.79 6461725 4.6 2.8
10 ثتوسا 1854 11.02 6750056 4.5 1.3
11 وبشهر 1505 4.88 6991920 4.3 1.3
12 دالبر 7749 1.16 1665251 4.2 3.3
13 بكام 2095 4.85 2820329 4.2 1.3
14 قشرين 24179 -3.2 152672 4 0.6
15 شزنگ 8870 -4.62 346686 4 1
16 ثامان 1860 5.8 619156 3.9 2.3
17 كشرق 5720 4.61 358004 3.6 1.4
18 غشهد 2080 -0.72 266696 3.5 0.7
19 فرابورس 3327 4.92 4798805 3.3 7.4
20 وسپه 1373 -1.22 8170668 3 2.7

13961026 حجمهای غیر عادی معاملات