حجم های مشکوک معاملات - 26 اردیبهشت 1397

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم به میانگین ماهانه
دتوليد 2316 1.58 112 4731123 16.8
فولاژ 1384 3.83 515 10749726 10.3
معيار  1459 -2.08 111 1249701 10.1
سصفها 7261 -6.31 28 68093 9.9
دابور 6046 2.06 34 204140 8.3
ثعمرا 1190 4.39 999 12545824 7.6
خكاوه 1020 4.72 5610 159384415 7
وبوعلي 1125 2.65 168 3181650 6.8
سقاين 21811 5 13 11192 6.8
شاوان 13956 6.62 690 3150261 6.6

13970226 حجمهای غیر عادی معاملات