حجم های مشکوک معاملات - 25 دی 1396

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

ردیف نماد آخرين قيمت درصد افزايش حجم معاملات ماهانه/حجم روز فصلي/حجم هفته
1 خراسان 6901 4.58 7950778 13.1 1.6
2 رانفور 22408 0.19 588261 12.7 3.3
3 اتكاي 1088 -2.77 3941420 7.2 1.2
4 توريل 1742 -1.64 26926563 6.4 2
5 تابا 3901 2.66 1658313 6.2 1.3
6 دالبر 7660 -1.79 1843041 5.8 2.1
7 فرابورس 3171 4.93 6872849 5.6 6.8
8 غنوش 3680 4.87 400000 5.6 4.8
9 شپديس 7378 4.95 6752732 5.5 1.7
10 شاراك 2775 4.72 25065465 5.1 2.3
11 غبشهر 2340 0.43 3177934 5 1.9
12 كرماشا 2816 3.53 5659221 4.8 1.7
13 كسعدي 1596 4.72 264608 4.8 1.9
14 غسالم 3104 -0.16 70803 4.7 0.5
15 وشمال 760 -5 4820887 4.7 0.5
16 دسينا 17000 -1.16 106674 4.7 2.3
17 كچاد 2180 2.4 59908074 4.6 1.4
18 وبانك 2048 0.64 18537439 4.5 0.9
19 وپترو 1620 1.5 16642365 4.5 1.7
20 آسيا 1743 3.32 2373396 4.4 1.1

13961025 حجمهای غیر عادی معاملات