حجم های مشکوک معاملات - 25 تیر 1397

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
وسكاب 1231 0 19 659314 7.7
دلر 3331 2.56 101 1105910 7.2
بخاور 520 0 356 8560461 7.1
چكارم 2399 0 21 147798 6.4
ثباغ 2166 1.21 207 2928911 5.6
سرچشمه 4678 3.96 486 13891110 4.5
قشهد 8200 -1.2 10 124470 3.7
شپاس 2400 -0.99 227 1899011 3.5
رانفور 27889 0.32 223 529467 3.4
دفرا 6870 2.46 10 110323 3.3
بكام 2466 4.8 558 4249395 2.9
دپارس 7416 -5.02 55 92819 2.9
وثخوز 4667 15.98 59 115537 2.7
ثعمرا 1255 -0.48 540 8277518 2.7
ختراك 3287 7.03 415 2393718 2.6

13970425 unusual volumes