حجم های مشکوک معاملات - 25 بهمن 1396

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

ردیف نماد آخرين قيمت درصد افزايش حجم معاملات ماهانه/حجم روز
1 تشتاد 4444 8 300632 5.8
2 ثنوسا 1482 4.15 11905592 5.7
3 كرازي 2062 3.51 10409733 5
4 لخانه 5770 0.61 384471 4.8
5 گكيش 4059 2.76 394448 4.7
6 دسبحان 3905 0.31 715201 4.5
7 خچرخش 1783 0.62 8666489 4.3
8 آرمان 922 2.22 12335885 4.1
9 بموتو 3390 -0.47 289308 4
10 غشوكو 4701 -2.47 260174 3.9
11 والبر 2177 -3.07 720258 3.7
12 معيار  1444 6.88 310755 3.7
13 وشمال 1218 8.75 11058516 3.3
14 زنگان 14094 -5.05 2257291 3.3
15 شگل 4999 0.08 498717 3.1

 

13961125 حجمهای غیر عادی معاملات