حجم های مشکوک معاملات - 25 اردیبهشت 1397

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم به میانگین ماهانه
سصفها 7750 -13.9 33 56179 16
تيپيكو 4481 0.81 109 10010515 14.9
بترانس 5061 -0.16 250 5065812 8.4
دروز 1900 8.57 34 121339 7.9
ثغرب 895 0.22 793 9895358 7.6
وساپا 630 3.11 2934 82516390 7.3
وتوصا 1500 0 288 4170502 6.6
غمهرا 24017 -0.08 6 10104 5.8
سمازن 2434 0 16 32444 5.7
غشان 3069 0.95 235 2200301 5.7

13970225 حجمهای غیر عادی معاملات