حجم های مشکوک معاملات - 24 دی 1396

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

ردیف نماد آخرين قيمت درصد افزايش حجم معاملات ماهانه/حجم روز فصلي/حجم هفته
1 داسوه 6502 5.5 930959 12.6 7
2 فرابورس 3022 2.93 9229070 10.3 5.5
3 دسينا 17200 -3.86 147984 8.2 1.5
4 كتوكا 3620 1.46 2495859 6.6 2
5 دتماد 5586 -0.36 104303 6.4 1.6
6 ثنام 1460 2.1 8574909 6.2 1
7 شبريز 7796 4.64 23498296 5.6 1.7
8 قشرين 24600 -1.6 173867 5.3 0.4
9 غشصفا 5099 -1.28 242388 5.1 1.6
10 كطبس 3211 8.74 6434957 4.9 1.5
11 وپست 1713 -6.8 10119972 4.9 1.7
12 خبهمن 1117 1.55 25794663 4.4 1.2
13 كهمدا 2070 -0.62 2952325 4.2 4.7
14 دفرا 7366 -3.32 92874 3.8 0.9
15 قزوين 4758 5.97 5013860 3.3 1.1
16 زمگسا 5200 -1.65 596169 3.3 1.2
17 بنو 824 1.1 3378122 3.2 0.6
18 لبوتان 3421 2.58 1211941 3.1 1.5
19 بورس 4163 3.1 1486185 3 1.8
20 ثتوسا 1765 -0.84 3503455 2.9 0.9

13961024 حجمهای غیر عادی معاملات