حجم های مشکوک معاملات - 24 اردیبهشت 1397

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم به میانگین ماهانه
سخزر 4244 -0.07 34 43176 17.1
تكنار 5520 -0.68 448 4220674 16.5
تيپيكو 4445 0.36 58 2164607 12.5
سخوز 2464 4.41 56 335400 11
وثخوز 5074 9.09 132 491595 9.9
غشهداب 1761 3.28 801 14289156 9.5
خفنر 3236 -5.35 68 279222 8.9
فنورد 6327 -0.41 14 71327 8.2
غشهد 1714 0.47 81 423866 7.7
ثتران 800 4.99 1065 13349083 7.6


13970224 حجمهای غیر عادی معاملات