حجم های مشکوک معاملات - 23 دی 1396

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

ردیف نماد آخرين قيمت درصد افزايش حجم معاملات ماهانه/حجم روز فصلي/حجم هفته
1 بسويچ 7510 -4.33 353423 11.1 3.3
2 كهمدا 2083 4.15 5989580 10.5 3.9
3 دفرا 7619 -4.76 111963 5.5 0.5
4 دعبيد 26295 0.64 156678 4.9 1.2
5 فنورد 5209 0.06 58376 4.7 0.2
6 دبالك 1743 -2.63 870557 4.4 2.8
7 فرابورس 2936 4.86 1879125 4.3 2.1
8 فسا 828 1.6 109109451 3.5 7.9
9 ثتوسا 1780 10.01 3343594 3.2 0.7
10 شزنگ 9101 -10.77 234714 3.1 0.5
11 وآذر 5597 2.83 3759974 3 3
12 ثغرب 800 -3.61 2669426 2.7 1.6
13 وپترو 1530 5.15 8008373 2.6 0.9
14 شكربن 4521 4.1 3673500 2.5 0.5
15 نيرو 5785 4.14 428030 2.5 1.1
16 وثخوز 3051 5.21 57094 2.4 0.4
17 قشكر 1940 -3.58 1015253 2.3 0.8
18 زنگان 7113 4.68 371795 2.3 3.3
19 قهكمت 4500 -0.68 820070 2.2 1.6
20 ثنام 1430 -0.69 2021128 2.1 0.5

13961023 حجمهای غیر عادی معاملات