حجم های مشکوک معاملات - 23 تیر 1397

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
فنورد 8338 -3.13 66 2062179 17.3
دفرا 6700 0 31 341302 11.5
خشرق 2569 4.81 650 6739017 6
وبرق 3740 -6.45 28 89980 4.3
غشصفا 6206 4.96 46 155345 3.8
كصدف 1311 -0.15 9 96250 3.5
خلنت 3205 4.06 102 514260 3.4
غبشهر 2184 -0.68 620 20954231 3.2
غمهرا 24970 0.29 45 15333 3.1
ثاصفا 1548 3.2 92 832951 3
قچار 9775 -5 25 296499 2.8
خموتور 5100 5.11 225 813039 2.8
سنوين 4400 0 1 20000 2.1
پاكشو 14588 2.73 123 786253 2.1
بپاس 2863 5.45 110 1123741 1.9

13970423 unusual volumes